ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                              Θήρα  07-02-2019

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                                          Αριθμ. Πρωτ.: 637/2019

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση       : Περιφερειακή Ενότητα Θήρας                                                

Ταχ. Κώδικας  : 84700 – Σαντορίνη                                                    

Πληροφορίες   : Μιχαηλίδης Ι.                                                              

Τηλ.                 : 22860 – 22922                                                            

Fax                   : 22860 – 28977                                                        

e-mail              : pethtan@1730.syzefxis.gov.gr

                                                                                                                                                                                        

«Περίληψη Πράξης Επιβολής Διοικητικού Προστίμου».

(Αριθ. Πρωτ.: 486/31-01-2019)

 

     Το Τμήμα Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας, επιβάλει στην επιχείρηση με της Κας Βεργούλη Δήμητρας του Ιωάννη με διακριτικό τίτλο GIA-SAS, είδος δραστηριότητας: Καφέ – Μπαρ – Ενοικίαση Ομπρελών,  η οποία βρίσκεται στην θέση «Παραλία Κολούμπο» της Τοπικής Κοινότητας Οίας Θήρας, με ΑΦΜ: 115754307  ΔΟΥ: ΘΗΡΑΣ, πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500,00) ευρώ διότι δεν είχε εγκατασταθεί και συνεπώς δεν χρησιμοποιούσαν τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) στην επιχείρηση κατά παράβαση του Άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ1445/Β΄/27-04-2017) Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 (ΦΕΚ 240/Α΄/2016).

Κατόπιν  ελέγχου από την ΑΑΔΕ – Υπηρεσία Ερευνών & Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Αττικής (ΥΕΔΔΕ), Υποδιεύθυνση Γ2, του Τμήματος Προγραμματισμού & Πληροφορικής στις 27-05-2018 διαπιστώθηκε ότι η δραστηριότητα δεν είχε αποκτήσει τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS) και δεν επέδειξε κάποιο σχετικό έγγραφο με το οποίο να πιστοποιείται η αίτηση ή απόρριψη αιτήματος του για έγκριση χορήγησης τερματικού από αδειοδοτημένο πάροχο ή πιστωτικό ίδρυμα.

     Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                                                                                                                                  

                                                                                          Ο Προϊστάμενος

                                                                               του Τμήματος Ανάπτυξης Π.Ε. Θήρας

 

 

 

                                                                                   ΓΑΒΑΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     

 

Κοινοποίηση:

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Γεν. Δ/νση Ανάπτυξης,  Δνση Ανάπτυξης Κυκλάδων –  Τμήμα Εμπορίου  Κυκλάδων.

 

image_print