ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 05/04/2021   

    ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ.: 693

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                          

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 563/29-03-2021 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΥ257ΛΞ-ΟΝΧ

           

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ» με Α.Φ.Μ. 998771189 – ΔΟΥ  ΦΑΕ Αθηνών, υποκατάστημα Μ152 που βρίσκεται στην Επαρχιακή οδό Παροικιάς Πάρου, συνολικού ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ (500,00 ευρώ ανά κωδικό προϊόντος), επειδή διαπιστώθηκαν Παραβάσεις σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που αναφέρει ότι:

           

άρθρο 1 παρ. 2 ΚΥΑ 91354/24-08-2017 «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α», όπου και δεν υπήρχε ένδειξη τιμής στα παρακάτω προϊόντα:

α) Economy duo Balls (μπάλες δημητριακών με κακάο και γλάσο λευκή σοκολάτα

β) Syoss Pure Fresh

γ) Economy φανελάκι γυναικείο τιραντάκι  και

δ) Economy σλιπ μίνι ανδρικό,

         Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 448/01-03-2021 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

 

                                                                    Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ