ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       Ερμούπολη : 05/04/2021  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ.: 694

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@                

                                                                                          

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 562/29-03-2021 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 62ΟΦ7ΛΞ-ΠΗΖ

           

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «Α. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 093707100 ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ, που βρίσκεται στην ΟΔΟ ΑΓΟΡΑΣ 5 ΠΑΡΟΙΚΙΑ, συνολικού ποσού πεντακοσίων  (500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που αναφέρει ότι:

           

άρθρο 1 παρ. 2 ΚΥΑ 91354/24-08-2017 «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α», όπου και δεν υπήρχε ένδειξη τιμής στο παρακάτω προϊόν:

Χυμό LIFE ροδάκινο με στέβια 1 λίτρου

         Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 449/01-03-2021 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

 

                                                                    Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ