ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Ερμούπολη: 27/09/2013     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                              Αριθμ. πρωτ : ΟΙΚ 4134

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση                                                        

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                               

Πληροφορίες: Μ. Ελευθερίου                                                                

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                              

Telefax : 22810-84267                                                                          

 E-mail   : daktemk@                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 4037/25-09-2013 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α. : ΒΛ9Α7ΛΞ-ΘΝΓ

         

      Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000,00€) στην Εταιρεία «ΓΙΩΡΓΟΣ & ΑΝΝΑ ΦΡΕΡΗ & ΥΙΟΙ ΕΠΕ» η οποία έχει έδρα  στον ΠΑΓΟ της ΣΥΡΟΥ και Α.Φ.Μ. 099568339 για παράβαση του Άρθρου 98 παρ. 7, (καταστροφή προωθητικής συσκευασίας και πώληση του περιεχομένου αυτής ως μεμονωμένα προϊόντα), της υπ.αριθ. Α2-861/22-08-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)»  που διαπιστώθηκε στο υπ/μα αυτής στην οδό ΝΕΩΡΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ στην ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ της ΣΥΡΟΥ, σύμφωνα με την Υπ. αριθ.1/13-09-2013 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων.

    Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

           

                                                                          

                                                                         Ο Αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                     ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                                    ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ