ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη: 31/12/2019      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                  Αριθ. πρωτ.: οικ. 3617

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3610/31-12-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω0Υ47ΛΞ-ΩΚΜ

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΥΤΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 091724924 της ΔΟΥ Τήνου, που βρίσκεται στην θέση Αγία Παρασκευή στην Τήνο, ποσού χιλίων (1000) ευρώ, διότι δεν υπήρχε αναρτημένη πινακίδα με την τιμή πώλησης του πετρελαίου θέρμανσης κατά παράβαση του άρθρου 94 παρ. 2Γ της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ  2983/30-8-2017) που αναφέρει ότι:

            «Γ. Στην περίπτωση που τα πρατήρια διαθέτουν πετρέλαιο για θέρμανση με παράδοση στο χώρο του καταναλωτή, υποχρεούνται να αναρτούν σε διαφορετική πινακίδα την τιμή λιανικής πώλησης. Αν η τιμή συναρτάται από την παραδιδόμενη ποσότητα, τότε αναγράφεται, ως εξής:

1. Για παραδόσεις μέχρι τα 499 λίτρα.

2. Για παραδόσεις από 500 μέχρι τα 999 λίτρα.
 

3. Για παραδόσεις από 1.000 λίτρα και άνω.»

 

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 49/14-12-2019 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

            Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                                  Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                       ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

image_print