ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 06/11/2018    

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ.:  ΤΤ 3578

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3578/06-11-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: ΨΞΩΔ7ΛΞ-76Ι

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο ποσού χιλίων πεντακοσίων (1500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «“GOODNEST” Παπαμακάριος Εν. Μιχαήλ» με ΑΦΜ 047913210 ΔΟΥ ΚΟΡΩΠΙΟΥ που βρίσκεται στην Παραλία Καλοφωλιάς στην Κύθνο, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) κατά παράβαση της παραγράφου 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 και της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445).

   Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ.13/06-09-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 

image_print