ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 28/12/2018    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                            Αριθ. πρωτ. : οικ. 4510

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                                                                                

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3340/28-12-2018 επιβολής Διοικητικού  Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω4ΑΚ7ΛΞ-8Κ9

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων, επιβάλλει πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΓΑΡΔΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε  ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ», με ΑΦΜ 997805568,  ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ, που βρίσκεται στην περιοχή ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ, διότι διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε αναρτημένος τιμοκατάλογος παροχής υπηρεσιών πλυντηρίου και λιπαντηρίου αυτοκινήτων κατά παράβαση του Άρθρου 67 «Υποχρέωση ανάρτησης τιμοκαταλόγου και ειδικές ρυθμίσεις για επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών» παράγραφος 1, όπου ρητά αναφέρεται ότι, «Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους, υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν.»

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 14/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ