ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 23/10/2018    

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                        Αριθ. πρωτ.:  ΟΙΚ 3330

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3321/22-10-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: Ω4ΖΚ7ΛΞ-Τ06

   Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΗΔΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με Α.Φ.Μ. 107605363 ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ που βρίσκεται επί της οδού Β. Ηπείρου στη Μύκονο, ποσού χιλίων (1000) ευρώ, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε ούτε στο ταμείο ούτε σε άλλο σημείο του καταστήματος αναρτημένη πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΄Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», κατά παράβαση του Άρθρου 1 Υ.Α 17730/13-02-2017 «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του N . 4446/2016 (Α΄ 240)».

   Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ.20/05-10-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ