ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 19/09/2017       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ :  ττ. 3172

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 3172/19-09-2017 επιβολής Διοικητικού

            Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ψ4ΤΠ7ΛΞ-Ε2Χ

 

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην Επιχείρηση με Εεπωνυμία «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΟΑ ΑΘΑΝΑΤΩΝ» ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ με έδρα επί της οδού Χίου 2 Σύρος με ΑΦΜ: 040424130 της ΔΟΥ: ΣΥΡΟΥ διότι βρέθηκε, όπως προκύπτει  από την Υπ’ αριθ. 2/2017 Έκθεση ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων, στο κατάστημά της (εστιατόριο) , που βρίσκεται επί της οδού Χίου 2 να υπάρχει στους τιμοκαταλόγους τριπλή και διαφορετική ένδειξη (τιμή) για το προσφερόμενο είδος «ψητό χταπόδι» κατά παράβαση του άρθρου 89 και 90 της Απόφασης Α2-718/31-07-2014 «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)».

 Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου στο ως άνω εστιατόριο σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 2/2017 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ