ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 03/10/2019      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       Αριθ. πρωτ.: οικ.2699

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2698/03-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 65957ΛΞ-ΤΤ5

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «Ν. ΘΕΟΧΑΡΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999302832 – ΔΟΥ Μυκόνου, που βρίσκεται στον Πλατύ Γιαλό στην Μύκονο, συνολικού ποσού  χιλίων (1.000) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν παραβάσεις των άρθρων α) 71 παρ. 3Δ (500 ευρώ) και β) 71 παρ. 3Ε (500 ευρώ), των ακόλουθων άρθρων της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ  2983/30-8-2017):   

 

{α) άρθρο 71 παρ. 3Δ  «Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών γλυκών ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή: Δ. «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης

Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.  – Δεν υπήρχε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος η ένδειξη Π.Ο.Π. σε φέτα,

β) άρθρο 71 παρ. 3Ε «Προκειμένου για προσυσκευασμένα ποτά (μπύρα, οίνος, αλκοολούχα ποτά, αναψυκτικά, χυμοί, σόδες, ανθρακούχα νερά) αναγράφεται επιπλέον και η ειδικότερη ονομασία του είδους με την οποία προσφέρεται στο εμπόριο (ετικέτα) και ο όγκος του περιεχομένου κάθε προσυσκευασίας σε ml» – Δεν υπήρχε στον τιμοκατάλογο του καταστήματος η ένδειξη του όγκου του περιεχομένου σε ml στο εμφιαλωμένο νερό.}.    

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 37/04-09-2019 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

 

 

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

      ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ