ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 09/10/2019      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       Αριθ. πρωτ.: οικ. 2772

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2662/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω6ΩΘ7ΛΞ-ΥΨ8

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ – Α. ΞΥΔΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 800510898, ΔΟΥ Μυκόνου, που βρίσκεται στην οδό Εν. Δυνάμεων 40 της Μυκόνου, συνολικού ποσού χιλίων (1.000) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν παραβάσεις του άρθρου  1 παρ. 2, (500 ευρώ x 2), της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ  2983/30-8-2017) που αναφέρει ότι:

            {Άρθρο 1 παρ. 2 «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α» – Δεν υπήρχαν τιμές σε εμφανές σημείο της βιτρίνας σε ένα ρολόι Haurex χρώματος μπλε και σε ένα ρολόι Cat χρώματος καφέ }

                        Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με τις Υπ. αριθ. 10/03-09-2019 και 34/3-09-2019 Εκθέσεις Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

 

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                                         Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                               ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                              ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ