ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 09/10/2019      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                      Αριθ. πρωτ.: οικ. 2773

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2661/30-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΖΡ07ΛΞ-ΝΛ0

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΠΑΣΕΚΗΣ – ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΓΚΑΦΑΣ ΟΕ» με Α.Φ.Μ. 082941969, ΔΟΥ Μυκόνου, που βρίσκεται στη θέση Σκάρπα της Μυκόνου, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν παραβάσεις των άρθρων α) 70 (1.000 ευρώ), β) 76 (500 ευρώ) της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ  2983/30-8-2017) και γ) 65 του του Ν. 4446/2016, εγκύκλιος 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ (1.500 ευρώ).

            Παραβάσεις σε Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ(ΦΕΚ  2983/30-8-2017):

{α) άρθρο 70 «Τα καταστήματα του προηγούμενου άρθρου υποχρεούνται στην ύπαρξη ικανού αριθμού τιμοκαταλόγων για όλα τα προσφερόμενα είδη».Δεν υπήρχε τιμοκατάλογος καθόλου στο κατάστημα.

β) άρθρο 76 «Τα κέντρα και καταστήματα εστίασης, αναψυχής και διασκέδασης υποχρεούνται να διαθέτουν προς χρήση της πελατείας τους το ειδικό έντυπο "ΦΥΛΛΟ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ". Το έντυπο αυτό διατίθεται μέσω ειδικής θήκης, τοποθετημένης σε εμφανές μέρος για τους πελάτες, δίπλα ακριβώς από την έξοδο του καταστήματος.» – Δεν υπήρχε δελτίο παραπόνων.}

 

            Παραβάσεις Ν. 4446/2016, εγκύκλιος 89/2017 με ΑΔΑ: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ.:

{Άρθρο 65 «Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με πληρωτές οι οποίοι ενεργούν για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, υποχρεούνται, ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητάς τους (ΚΑΔ) και εντός ορισμένης προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) έτη από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής»- Το τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) δεν ήταν σε λειτουργία και δεν υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση.

 

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με τις Υπ. αριθ. 36/03-09-2019  και 11/03-09-2019 Εκθέσεις Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                                     ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

 

image_print