Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων πεντακόσιων (1500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΑΒΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» που βρίσκεται στις Λεύκες (Πηγάδα) της Πάρου με ΑΦΜ: 077130503  ΔΟΥ: ΠΑΡΟΥ διότι δεν υπήρχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS) και στην ταμειακή μηχανή υπήρχε η ένδειξη «NO POS» κατά παράβαση της παραγράφου 1 του Άρθρου 65 του Ν. 4446/2016 και της ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445).

Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην  ως άνω επιχειρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 8/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Aνάπτυξης Κυκλάδων κ.α.α

Ρουσσουνέλος Κωνσταντίνος