ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 25/09/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ττ. 2391
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
 
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2391/25-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 78ΝΙ7ΛΞ-5Ω5
 
 
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ι.Κ.Ε.» με Α.Φ.Μ. 800156659 –
ΔΟΥ Κορωπίου, που βρίσκεται στο Μεσολίβαδο Κορησσίας στην Κέα, συνολικού ποσού πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε καμία σφραγίδα στον
λιτρομετρητή βενζίνης στο ΕΜΗ 7332 βυτιοφόρο όχημα, κατά παράβαση του άρθρου 84παρ. 4 της Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/30-8-2017):
 
«Άρθρο 84 παρ. 4: Σφράγιση των κρίσιμων μετρολογικά σημείων αντλιών και συστημάτωνμέτρησης ποσότητας καυσίμων «Σε περίπτωση μη σφράγισης ή παραβίασης της σφράγισης, ή
σφράγισης από άλλο, μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, ή σφράγισης με μη εξουσιοδοτημένεςσφραγίδες, ευθύνη φέρει ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου/εγκατάστασης ή του βυτιοφόρου,
κατά περίπτωση.»
 
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 28/08-08-2019 Έκθεση Ελέγχου
της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα μετην παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ