ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 20/09/2019    

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                            Αριθ. πρωτ. : ττ. 2364

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2364/20-09-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 946Σ7ΛΞ-7Ο9

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΕΡΙΚΟ» ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ του κου Κωνσταντίνου Πετρίδη με Α.Φ.Μ. 031900846 – ΔΟΥ Σύρου, που βρίσκεται στο Κίνι στην Σύρο, συνολικού ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε η ένδειξη στον τιμοκατάλογο για το κατεψυγμένο προϊόν -γαρίδες κατά παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3β Αποφ. με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ  2983/30-8-2017):  

 

            Παράβαση σε Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ(ΦΕΚ  2983/30-8-2017):

Άρθρο 71 παρ. 3β «3. Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών γλυκών ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή. (…)  β. «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση»

           

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 31/27-08-2019 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

    ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ