ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 24/07/2018       

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ      

                                                                                                          Αριθ. πρωτ : ΟΙΚ 2410

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2307/16/07-2018 επιβολής Διοικητικού

            Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΡΩΔ7ΛΞ-Φ03

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων  – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο χιλίων (1000) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΤΕΛΛΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ» στην περιοχή  ΛΟΓΑΡΑΣ ΠΑΡΟΥ με ΑΦΜ: 117162881 ΔΟΥ: ΠΑΡΟΥ, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε ούτε στο ταμείο ούτε σε άλλο σημείο του καταστήματος αναρτημένη πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΄Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», κατά παράβαση του Άρθρου 1 παράγραφος 3 της Υ.Α 17730/13-02-2017 «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του N . 4446/2016 (Α΄ 240)».

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων στην  ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 6/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

                                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 

image_print