ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 24/07/2018 

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                 Αριθ. πρωτ : ΟΙΚ 2409

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2306/16-07-2018 επιβολής Διοικητικού

            Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΦΕΡ7ΛΞ-Β3Ψ

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο χιλίων πεντακόσιων (1500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΡΥΒΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ–ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ» περιοχή ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΑΡΟΣ με ΑΦΜ: 107309470  ΔΟΥ: ΠΑΡΟΥ, διότι ενώ υπήρχε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών (POS), η εν λόγω επιχείρηση έχει αναρτήσει επιγραφή στην πόρτα εισόδου του καταστήματος με την ένδειξη ότι δεν δέχεται πληρωμές με χρήση POS για τσιγάρα και κάρτες, κατά παράβαση του Άρθρου 1 της ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ Β') 1445/27.04.2017  Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α' 240).

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Κυκλάδων στην  ως άνω επιχειρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 7/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 

 

image_print