ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Ερμούπολη : 16/10/2020      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                        Αριθ. πρωτ.: τ.τ. 2292

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2292/16-10-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6Φ3Ψ7ΛΞ-ΔΩΑ

 

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ-ΙΣΜΗΝΗ» με Α.Φ.Μ. 152489698, ΔΟΥ Σύρου, που βρίσκεται στην Πλατεία Άννας Κουτσοδόντη 4 στην Ερμούπολη, συνολικού ποσού χιλίων (1.000) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν Παραβάσεις σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) και συγκεκριμένα κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 70 που αναφέρει ότι:

 «…Επιπλέον, τα κάθε μορφής εστιατόρια, υποχρεούνται να έχουν ανηρτημένο τον τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο, στην είσοδο του καταστήματος…

            Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

 

image_print