ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Ερμούπολη : 05/10/2020

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                     Αριθ. πρωτ.: οικ. 2203
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail: daktemk@1730.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2187/02-10-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: Ω6Β47ΛΞ-ΗΛ3

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.» με Α.Φ.Μ.094025817-ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα ΝΕΩΡΙΟΥ 25 που βρίσκεται στην Ερμούπολη Σύρου, συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων (500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε η κάτωθι παράβάση σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.):

Δεν υπήρχε αναγραφή της ποικιλίας στο προϊόν «πατάτες», κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 29 που αναφέρει ότι «Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος.

Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής εκτός των περιπτώσεων που μία τέτοια αναγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 που αφορούν στην προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ). Ειδικά για τα είδη πατάτες και ντομάτες αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία…»

Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 108/21-09-2020 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ