ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 13/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: οικ. 2185
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
 
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@
 
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2174/12-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΙΕΘ7ΛΞ-6ΘΧ
 
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «ΜΙΚΡΗ ΜΑΣΣΑΛΙΑ» του Κου Κων/νου Κυριαζή με Α.Φ.Μ.
801164196 ΔΟΥ Σύρου, που βρίσκεται στον Όρμο Υστερνίων της Τήνου, ποσού
πεντακοσίων (500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3Α της Αποφ.
με αρ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και
Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/30-8-2017).
«Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε
μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών γλυκών ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή
η διάκριση αυτή στον καταναλωτή:
Το είδος των ελαίων και η χρήση τους».
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου
Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 26/29-07-2019 Έκθεση
Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ