ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 01/10/2020    

   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αριθ. πρωτ.: τ.τ. 2133

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail: daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2133/01-10-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΜΕΖ7ΛΞ-ΤΤΤ

           

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» με Α.Φ.Μ. 093683423-ΔΟΥ Μεγάλων Επιχειρήσεων με κωδικό ΗΗΣ00417 και συγκεκριμένα στο υποκατάστημα 722 που βρίσκεται στην οδό Ηρ. Πολυτεχνείου 32 στην Ερμούπολη Σύρου, συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν οι κάτωθι Παραβάσεις σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.):

            α) Πώληση του προϊόντος-φρούτου «παπάγια» με το τεμάχιο στην τιμή των 2.99€ αντί κιλού-ζυγίου, κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 2 σε συνδυασμό με τη παράγραφο 4 του άρθρου 29 της ΚΥΑ 91354/24-08-2017

Ι) παράγραφος 2 του άρθρου 2 
 «Όσον αφορά στην ένδειξη της τιμής, ισχύουν τα παρακάτω:
 Α. Η τιμή πώλησης ανά συσκευασία αφορά στην πώληση προσυσκευασμένων προϊόντων.
 Β. Η τιμή ανά μονάδα μέτρησης πέραν της τιμής ανά συσκευασία (όπως η μονάδα μέτρησης ορίζεται κατωτέρω στα άρθρα 5 και 6), διαμορφώνεται κατόπιν αναγωγής της τιμής συσκευασίας στην τιμή ανά μονάδα μέτρησης. Η αναγραφή της τιμής ανά μονάδα μέτρησης είναι υποχρεωτική και για τα προϊόντα που πωλούνται ως μη προσυσκευασμένα, πέραν των λοιπών υποχρεωτικών ενδείξεων επί των πινακίδων.
 Γ. Η τιμή πώλησης ανά τεμάχιο ή σετ (πέραν της τιμής ανά συσκευασία), αναφέρεται σε:
 α. Βιομηχανικά προϊόντα μη εδώδιμα, τα οποία κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική πωλούνται με το τεμάχιο ή το σετ. Στην περίπτωση αυτή δεν απαιτείται η τιμή της περίπτωσης Β.
β. Ορισμένα λαχανικά, τα οποία κατά τη συνήθη πρακτική πωλούνται είτε κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ή με το τεμάχιο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 29.
ΙΙ) παράγραφος 4 του άρθρου 29

«Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής εκτός των περιπτώσεων που μία τέτοια αναγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 που αφορούν στην προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ). Ειδικά για τα είδη πατάτες και ντομάτες αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία. Κατ` εξαίρεση, επιτρέπεται κατά τη συνήθη εμπορική πρακτική η πώληση κατόπιν δεματοποίησης (μάτσο) ορισμένων λαχανικών (π.χ. μαϊντανός, άνηθος, σέλινο, καρότα, κρεμμύδια χλωρά) ή με το τεμάχιο (π.χ. σκόρδα, μαρούλια, αγκινάρες, αγγούρια, κ.λπ.), εφόσον επί της πινακίδας τιμής πώλησης αναγράφεται η τιμή ανά μονάδα μέτρησης.» της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2983/2017).

Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

              β) Δεν υπήρχε αναγραφή της ποικιλίας στο προϊόν «πατάτες», κατά παράβαση της παραγράφου 4 του άρθρου 29 που αναφέρει ότι «Στους χώρους λιανικής πώλησης των νωπών οπωρολαχανικών (ανεξάρτητα του αν η πώληση τους γίνεται απευθείας από τα μέσα συσκευασίας ή από πάγκους ή σε επώνυμες και κλειστές συσκευασίες στους χώρους έκθεσης προς πώληση, για κάθε είδος χωριστά, τοποθετείται ή αναρτάται πινακίδα πώλησης σε εμφανές σημείο ορατή από τον καταναλωτή, στην οποία με ευανάγνωστα και ευδιάκριτα γράμματα αναγράφονται οι ενδείξεις που προβλέπονται από τον Κανονισμό 543/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, καθώς και η τιμή ανά μονάδα πώλησης του προϊόντος. Ειδικά για τα προϊόντα του Πίνακα (Α) αναγράφεται επιπλέον ο αριθμός παρτίδας παραγωγής ή εισαγωγής όπως αναγράφεται επί των αντίστοιχων συσκευασιών και παραστατικών. Για τα εγχώρια οπωρολαχανικά, αναγράφεται υποχρεωτικά και ο τόπος παραγωγής εκτός των περιπτώσεων που μία τέτοια αναγραφή θα ερχόταν σε σύγκρουση με τις διατάξεις του Καν. (ΕΕ) 1151/2012 που αφορούν στην προστασία των καταχωρισμένων γεωγραφικών ενδείξεων (ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ). Ειδικά για τα είδη πατάτες και ντομάτες αναγράφεται υποχρεωτικά και η ποικιλία…» της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ   Β΄ 2983/2017).

Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€).
       γ) Δεν υπήρχε αναγραφή της τιμής στο προϊόν «οδοντόκρεμα dentalux kids strawberry flavour», κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που αναφέρει ότι: «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.» της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2983/2017). 
Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο πεντακοσίων ευρώ (500,00€).

            Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 105/21-09-2020 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                            Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                 

 

 

                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ