ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 06/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: οικ. 2131
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2120/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου
του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΦΦ7ΛΞ-ΥΥ3
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΦΕΝΔΟΝΑ» της κας ΜΑνωλάκη Σπυριδούλας με Α.Φ.Μ.
047207828 ΔΟΥ Πάρου, που βρίσκεται στην Νάουσα της Πάρου, ποσού χιλίων πεντακοσίων
(1500) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 1 παρ. 2 της Αποφ. με αρ.
91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως
προβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου
προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι
αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική
γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να
καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή
πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον
αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α.»,
ΚΑΙ
Επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 66 παράγραφος 1 του Ν.4446/16 σε
συνδυασμό με την παράγραφο 2 της εγκυκλίου 89/2017 της ΓΓΕ που αναφέρει ότι «Οι
υποχρεώσεις των εμπορικών επιχειρήσεων Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής
υπηρεσιών που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν
τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και
προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να αναρτούν
πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η
ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η’ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS
MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD». Επιπλέον, στην είσοδο του
καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες
πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από
κάθε επιχείρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται οι
εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN
EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε
ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα κάθε κάρτας (σήμα κατηγορίας
κάρτας, όπως στο παρακάτω παράρτημα)».
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου
Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με τις Υπ. αριθ. 3/11-07-2019 και 11/11-07-
2019 Εκθέσεις Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ