ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 06/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Οικ. 2117
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2102/06-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου
του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΞΧΨ7ΛΞ-ΠΩΗ
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ » με Α.Φ.Μ. 042603206 ΔΟΥ
Πάρου, που βρίσκεται στην Νάουσα της Πάρου, ποσού (….) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε
παράβαση του άρθρου 71 παρ. 3β καθώς και του άρθρου 71 παρ.3δ της Αποφ. με αρ.
91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/30-8-2017)
«Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε
μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών, γλυκών, ποτών, με τρόπο που να γίνεται
αντιληπτή η διάκριση αύτη στον καταναλωτή … β. ‘κατεψυγμένο’ κατά περίπτωση δ.
Προϊόν ΠΟΠ (Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης) ή προϊόν ΠΓΕ (
Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που
ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου ‘ΠΟΠ’,
‘ΠΓΕ’ αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.».
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου
Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 12/11-07-2019 Έκθεση
Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
image_print