ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 05/08/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: Οικ. 2087
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 2076/05-08-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου
του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΕΣΑ7ΛΞ-ΦΓ4
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «HOTEL KONTES» του κου Μπάλκα Παύλου με Α.Φ.Μ.
160301817 ΔΟΥ Πάρου, που βρίσκεται στην Παροικιά της Πάρου, ποσού χιλίων (1.000)
ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 67 παρ. 1 της Αποφ. με αρ.
91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής
Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/30-8-2017)
«Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους,
υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή
του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι
τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν»
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου
Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 13/11-07-2019 Έκθεση
Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ κ.α.α.
ΡΟΥΣΟΥΝΕΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
image_print