ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 26/07/2019
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: ττ 1944
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ. Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr
 
Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1944/26-07-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμουτου Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΨΑΓΛ7ΛΞ-Φ42
 
Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στον
«Δήμο Σύρου-Ερμούπολης» με Α.Φ.Μ. 998225756 ΔΟΥ Σύρου, για την εκμετάλλευση
του Θεάτρου Απόλλων που βρίσκεται στην Ερμούπολη, ποσού χιλίων (1000) ευρώ,
επειδή διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 67 παρ. 1 της Αποφ. με αρ. 91354/2017
Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών
(Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ 2983/30-8-2017).
«Επιχειρήσεις που παρέχουν κάθε μορφής υπηρεσίες προς τους πελάτες τους,
υποχρεούνται να αναρτούν σταθερά τιμοκατάλογο σε εμφανές σημείο της επιχείρησης ή
του γραφείου τους και άμεσα ορατό από τους πελάτες, στον οποίο θα αναγράφονται οι
τελικές τιμές συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. των υπηρεσιών που παρέχουν.»
Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου
Κυκλάδων στην ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 23/17-07-2019 Έκθεση
Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.
Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της
αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
 
 
Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
image_print