ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 26/08/2021      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αριθ. πρωτ.: τ.τ. 1880

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1880/26-08-2021 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΚΞΖ7ΛΞ-ΝΟ8     

 

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟ ΜΙΚΡΑΚΙ» – ΔΟΥΝΑΒΗ ΕΙΡΗΝΗ – Παραδοσιακό καφενείο με Α.Φ.Μ. 046757573 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ, που βρίσκεται στην οδό Θερμοπυλών & Φολεγάνδρου 4 στη Σύρο, συνολικού ποσού πεντακοσίων (500,00) ευρώ, επειδή διαπιστώθηκε παράβαση της παραγράφου 3δ του άρθρου 71 της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ  Β΄ 2983/2017) που αναφέρει ότι:

«Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών γλυκών ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή… «Το είδος των ελαίων και η χρήση του «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.»

            Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ