ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 26/08/2021    

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                               Αριθ. πρωτ.: τ.τ. 1876

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ. Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1859/25-08-2021 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ:9ΚΟΑ7ΛΞ-ΘΚΞ

           Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΗΛ. ΕΛΕΝΗ» με Α.Φ.Μ. 049032703  ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ, που βρίσκεται στο Φοίνικα Σύρου, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) ευρώ, (3.000,00 ευρώ για την πρώτη παράβαση (παραπλανητική – ανακριβή αναγραφή προϊόντος – αναγραφή του προϊόντος φέτα αντί λευκό τυρί στον τιμοκατάλογο )  και 500,00 ευρώ για τη δεύτερη παράβαση (μη αναφορά στον τιμοκατάλογο του Π.Γ.Ε για το κρασί ΟΥΣΥΡΑ ΦΩΚΙΑΝΟ) , σύμφωνα με τις παραγράφους  4γ και 3δ του άρθρου 71 της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΦΕΚ  Β΄ 2983/2017) που αναφέρουν ότι:

4γ «Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ως κάτωθι: … Για παραπλανητική-ανακριβή αναγραφή προϊόντος…»

3δ «Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών γλυκών ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή… «Το είδος των ελαίων και η χρήση του «Προϊόν Π.Ο.Π.» (Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης) ή «προϊόν Π.Γ.Ε.» (Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης), αποκλειστικά και μόνο για τα προϊόντα που ανήκουν επισήμως σε αυτές τις κατηγορίες. Απαγορεύεται η χρήση του όρου «Π.Ο.Π.», «Π.Γ.Ε» αν τα προϊόντα που διατίθενται δεν είναι τέτοια.»

            Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

        ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

 

                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

 

image_print