ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 03/09/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: 1956
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1814/03-09-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν.4177/08-08-2013 και του Ν. 4446/22-12-2016 με ΑΔΑ: Ω3ΥΕ7ΛΞ-Ν03

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην
επιχείρηση με την επωνυμία «ΑRTISΤΙ ΠΡΟΖΥΜΙ» ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Γ.- ΚΑΡΥΩΤΗΣ Α.
&ΣΙΑ ΟΕ με Α.Φ.Μ. 801125496, ΔΟΥ Α Περιστερίου, που βρίσκεται στην οδό Χίου 27
Ερμούπολη ΔΟΥ Α΄ Αθηνών, , συνολικού ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, επειδή
διαπιστώθηκαν Παραβάσεις σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.),
του Ν. 4446/2016 και της εγκυκλίου 89/2017 με Α.Δ.Α: Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ σε συνδυασμό με
την ΚΥΑ 45231/2017(ΦΕΚ Β΄1445/27-04-2017), που αναφέρουν ότι:
α) Δεν υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση που αναφέρει ότι: «Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι
οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την
αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που
δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην
είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο», όπως αυτή απαιτείται από το Άρθρο 66 του Ν.
4446/2016 (ΦΕΚ ΤΑ΄ 240/22-12-2016) και αναφέρεται και στην εγκύκλιο 89/2017 με ΑΔΑ:
Ω5ΗΝ465ΧΙ8-ΙΩΚ σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 45231/2017 (ΦΕΚ Β΄ 1445/27-04-2017) για
συναλλαγές με τους καταναλωτές. Για την παράβαση αυτή επιβάλλεται πρόστιμο χιλίων ευρώ
(1.000,00€).

β) Δεν υπήρχε ένδειξη τιμής στα προϊόντα 1. Fanta πορτοκαλάδα 500ml με ανθρακικό
και 2. Γάλα φρέσκο φάρμας ΚΟΥΚΑΚΗ, κατά παράβαση της παραγράφου 2 του άρθρου 1 που
αναφέρει ότι «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπως προβλέπεται στα επόμενα
άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος και πρέπει να είναι άμεσα και
απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2 ενδείξεις, είναι
αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτα και
ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές και αντιληπτές
από τον καταναλωτή. Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται με έντονη γραφή
(bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α» της ΚΥΑ 91354/24-08-2017
(ΦΕΚ Β΄ 2983/2017). Για την κάθε μία παράβαση επιβάλλεται πρόστιμο 500,00 € ήτοι
συνολικά το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000,00€). Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο
που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την
Υπ. αριθ. 1813/19-08-2020 Έκθεση Ελέγχου καθώς και την Υπ. αριθ. 1814/19-08-2020
Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με
την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και
της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ