ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 01/10/2018     

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       Αριθ. πρωτ.:  ΟΙΚ 3042

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. οιικ 3008/27-09-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 73ΨΑ7ΛΞ-6ΡΩ

   Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΞΗΡΙΚΟΥ ΝΙΚ ΜΑΡΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» που βρίσκεται επί της Λεωφ. ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΙΟΝΙΩΝ ΤΗΝΟΣ 84200 με ΑΦΜ 155871440 ΔΟΥ ΣΥΡΟΥ, ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ, επειδή κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι, στους τιμοκαταλόγους δεν υπήρχε η ένδειξη «ΚΑΤΑΨΥΓΜΕΝΟ» για την μερίδα φαγητού  «ΤΡΑΓΑΝΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙ ΣΤΟ ΤΗΓΑΝΙ» κατά παράβαση του άρθρου 71 παράγραφος 3 όπου ρητώς αναφέρει ότι, «Στους τιμοκαταλόγους αναγράφονται απαραίτητα οι ακόλουθες ενδείξεις είτε μεμονωμένα, είτε κατά ομάδες φαγητών – γλυκών – ποτών, με τρόπο που να γίνεται αντιληπτή η διάκριση αυτή στον καταναλωτή: …..Β. «Κατεψυγμένο» κατά περίπτωση..» της Απόφασης Aριθ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017).

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 11/21-07-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ