ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 21/05/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ. :  ττ.1660

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού  Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΥΥΟ7ΛΞ-29Ρ

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΣ ΜΟΝ ΙΚΕ» στην περιοχή ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΜΥΚΟΝΟΣ με ΑΦΜ: 800851865 – ΔΟΥ: ΜΥΚΟΝΟΥ, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας την Τετάρτη 18/04/2018 στο κατάστημά με αντικείμενο εργασιών «ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» που βρίσκεται στην Περιοχή Αεροδρομίου της Μυκόνου διαπιστώθηκε ότι: δεν υπήρχε POS συνδεδεμένο σε τερματικό στην επιχείρηση για εξυπηρέτηση συναλλαγών με καταναλωτές, έτσι όπως αυτό απαιτείται από το Άρθρο 1 της ΚΥΑ 45231/2017 όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει.

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 1/18-19-04-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ