ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 01/10/2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ. :  3040

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1660/22-05-2018 επιβολής Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 60Α27ΛΞ-ΨΣΝ

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο συνολικού ποσού δυο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ZHOU WEIJIE ZHENG MIN ΧΟΝΔ. & ΛΙΑΝ. ΕΜΠ. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ» η οποία ευρίσκεται επί της Ακτής Στρ. Παπάγου στην  Σύρο με ΑΦΜ 166070493, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε ότι:

            Α) δεν υπήρχε ούτε στο ταμείο ούτε σε άλλο σημείο του καταστήματος αναρτημένη πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΄Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», κατά παράβαση του Άρθρου 1 παράγραφος 3 της Υ.Α 17730/13-02-2017 «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του N . 4446/2016 (Α΄ 240)».. Πρόστιμο ποσού χιλίων (1000) ευρώ

Β) δεν υπήρχε  η υποχρεωτική πινακίδα με την ένδειξη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, «Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δεν λάβει το Νόμιμο παραστατικό στοιχείο (Απόδειξη ή Τιμολόγιο)» κατά παράβαση του Άρθρου 1 παράγραφος 3 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Πρόστιμο ποσού χιλίων (1000) ευρώ

Γ) δεν υπήρχε η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις με οδηγίες στα  Ελληνικά στο προϊόν, Ζώνη στηριξης Πλάτης ROYAL POSTURE κατά παράβαση του Άρθρου 1 παράγραφος 2 Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ. Πρόστιμο ποσού πεντακοσίων (500) ευρώ

Το επιβαλλόμενο χρηματικό πρόστιμο πρέπει να πληρωθεί σε Δ.Ο.Υ., σε ποσοστό 50% στον Κ.Α.Ε. 3739 του Κρατικού Προϋπολογισμού και 50% στον Κ.Α.Ε. 64062 (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης – Ανειδίκευτα έσοδα).

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στην ως άνω επιχείρηση, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 8/27-08-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ