ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 21/05/2018       ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                      Αριθ. πρωτ.:  ττ 1570

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

                                                                                                             

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1570/21-05-2018 επιβολής Διοικητικού

            Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΕ0Υ7ΛΞ-ΠΜΒ

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης – Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο πεντακοσίων (500) ευρώ στην επιχείρηση με την επωνυμία «ΣΙΓΜΑ ΒΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Κ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Κ ΑΞΕΣΟΥΑΡ» με ΑΦΜ: 999302623 – ΔΟΥ: Μυκόνου, διότι διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε τιμή σε φόρεμα χρώματος ροζ του οίκου μόδας «MAGDA BUTRYM» εκτιθέμενο προς πώληση στον καταναλωτή, όπως προβλέπει το άρθρο 1 παράγραφος 2, της Απόφασης Aριθ. 91354/2017 Κωδικοποίηση Κανόνων Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.) (ΦΕΚ Β' 2983/30-8-2017).

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 5/2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

           

 

                                                                                             Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  

                                                                                     ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

                                                                                                  ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

                                                                                      

                                                                                  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ      

 

image_print