ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 15/05/2019    

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                     Αριθ. πρωτ.: Οικ. 1387

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                   

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr                

                                                                                           

 Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ.1386/15-05-2019 Διοικητικού Προστίμου του Ν. 4446/2016 με ΑΔΑ: Ω1ΖΧ7ΛΞ-ΡΨΘ

   Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «MARY LORRAINE PETERS ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ» με Α.Φ.Μ. 107215938, ΔΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ που βρίσκεται στον Άγιο Στέφανο Μυκόνου ποσού χιλίων (1000) ευρώ, επειδή κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στην ανωτέρω επιχείρηση διαπιστώθηκε ότι, δεν υπήρχε ούτε στο ταμείο ούτε σε άλλο σημείο του καταστήματος αναρτημένη πινακίδα στην οποία να αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα στα Ελληνικά και στα Αγγλικά η ένδειξη: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ ΄Η ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», αλλά ούτε και στην είσοδο του καταστήματος υπήρχε ένδειξη με τα συγκεκριμένα συστήματα καρτών πληρωμής τα οποία δέχεται η επιχείρηση, κατά παράβαση του Άρθρου 1 Υ.Α 17730/13-02-2017 «Ρυθμίσεις ειδικότερων λεπτομερειών σχετικά με τη διενέργεια ελέγχου και τον τρόπο επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, κατά τη διαπίστωση της παράβασης σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του N. 4446/2016 (Α΄ 240)».

   Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 22/06-10-2018 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  TΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ              

ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

 

image_print