ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη : 03/07/2020
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ. πρωτ.: τ.τ.1345
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση
Ταχ.Κώδ. : 841 00 Σύρος
Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας
Τηλέφωνο: 22810-88742
Telefax : 22810-84267
E-mail : daktemk@1730.syzefxis.gov.gr

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1345/03-07-2020 επιβολής Διοικητικού Προστίμου τουΝ.4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: ΩΧΣΠ7ΛΞ-4ΔΡ

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στηνεπιχείρηση με την επωνυμία «ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ ΑΕΒΕ» με Α.Φ.Μ. 998771189

ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, υποκατάστημα Μ152 που βρίσκεται στην Επαρχιακή οδό Παροικιάς Πάρου,συνολικού ποσού χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ (500,00 ευρώ ανά

κωδικό προϊόντος),επειδή διαπιστώθηκαν Παραβάσεις σε Κανόνες της ΚΥΑ 91354/24-08-2017 (ΚανόνεςΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.), που αναφέρει ότι:

άρθρο 1 παρ. 2 ΚΥΑ 91354/24-08-2017 «Η πινακίδα με τις απαιτούμενες ενδείξεις, όπωςπροβλέπεται στα επόμενα άρθρα, τοποθετείται επί ή στο σημείο του πωλούμενου προϊόντος καιπρέπει να είναι άμεσα και απόλυτα εμφανής στον καταναλωτή. Οι αναφερόμενες στο άρθρο 2ενδείξεις, είναι αναγεγραμμένες υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με ισομεγέθη, ευδιάκριτακαι ευανάγνωστα γράμματα με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίστανται άμεσα ορατές καιαντιληπτές από τον καταναλωτή.

Ειδικά η τελική τιμή πώλησης πρέπει να αναγράφεται μεέντονη γραφή (bold) και να συμπεριλαμβάνει τον αναλογούντα σε αυτή Φ.Π.Α», όπου και δεν υπήρχε ένδειξη τιμής στα παρακάτω προϊόντα:
α) «Λουκάνικα HOT DOG ΠΙΝΔΟΣ (280γρ.) από φρέσκο κοτόπουλο»
β) «Σαβόι– Βούτυρο τύπου Κερκύρας»
γ) «Φρέσκα αυγά Πάρου ελεύθερης βοσκής – συσκευασία 6 αυγών».
Οι παραβάσεις διαπιστώθηκαν μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα ΕμπορίουΚυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 102/06-06-2020 Έκθεση Ελέγχουτης παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων καιτης παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ

image_print