ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Ερμούπολη : 01/10/2019      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                                                       Αριθ. πρωτ.: ττ 1300

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                  

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση              

Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                                  

Πληροφορίες: Ι. Σιγάλας                                                                                 

Τηλέφωνο:  22810-88742                                                                 

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@                

                                                                                           

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 1300/01-10-2019 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με ΑΔΑ: 6ΟΩΩ7ΛΞ-ΔΗΚ

 

            Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων – Τμήμα Εμπορίου επιβάλλει πρόστιμο στην επιχείρηση με την επωνυμία «GELARTE- ΚΟΥΝΕΝΗ ΛΟΥΚΑ & ΣΙΑ Ε.Ε.» με Α.Φ.Μ. 999302739 – ΔΟΥ Μυκόνου, που βρίσκεται στην Παραλία της Μυκόνου, συνολικού ποσού χιλίων  () ευρώ, επειδή διαπιστώθηκαν

Παραβάσεις σε Κανόνες Ν. 4446/2016, ΚΥΑ 45231/20-04-2017 (ΦΕΚ   Β΄ 1445) που αναφέρουν ότι:

             «Οι δικαιούχοι πληρωμής, οι οποίοι αποδέχονται κάρτες πληρωμών ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο», δεν υπήρχε η προβλεπόμενη σήμανση εκτεθειμένη στον καταναλωτή με τις κάρτες που δέχεται το POS όπως επίσης ότι ο καταναλωτής μπορεί να πληρώσει με την χρήση καρτών όπως αυτή  απαιτείται απ’ το νόμο.

            Η παράβαση διαπιστώθηκε μετά από έλεγχο που πραγματοποίησε το Τμήμα Εμπορίου Κυκλάδων στο ως άνω κατάστημα, σύμφωνα με την Υπ. αριθ. 12/03-09-2019 Έκθεση Ελέγχου της παραπάνω Υπηρεσίας.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».

 

Ο Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

       ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ