Ταχ.Δ/νση: Αντωνίου Μάτεση               ΠΡΟΣ : ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                          Ταχ.Κώδ. :  841 00 Σύρος                                              ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ     

Πληροφορίες: Μ. Ελευθερίου                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                   

Τηλέφωνο:  22810-88742                                               ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΡΣΕΛΑ                   

Telefax : 22810-84267                                                                          

E-mail   : daktemk@                

                                                                                           

                                                                                                            

Θέμα: Περίληψη Απόφασης υπ. αριθ. 5680/27-12-2013 επιβολής Διοικητικού Προστίμου  του Ν. 4177/08-08-2013 με Α.Δ.Α. : ΒΛΓΥ7ΛΞ-ΡΣΩ.

         

Η Διεύθυνση Ανάπτυξης Κυκλάδων επιβάλλει πρόστιμο χιλίων ευρώ (1000 €) στην στην Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑΣ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αριθμό μητρώου  50152/81/Β/01/21 και αριθμό ΓΕΜΗ 494339338000, με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 099564734 και έδρα την Παροικιά νήσου Πάρου για παράβαση του Άρθρου 1 παρ. 1, (Μη τήρηση πινακίδας με τις απαιτούμενες ενδείξεις στα σιροπιαστά γλυκά του καταστήματος του), της υπ.αριθ. Α2-861/22-08-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» που διαπιστώθηκε στο κατάστημα αυτής στην Παροικιά της Πάρου, σύμφωνα με την Υπ. αριθ.4/18-12-2013 Έκθεση Ελέγχου του Τμήματος Εμπορίου Κυκλάδων.

Η περίληψη αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με την παρ. 2 του Άρθρου 24 του Ν. 4177/08-08-2013 «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις»

           

                                                                          

                                                                         Ο Αν. Δ/ΝΤΗΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

                                                                                                     ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

 

                                                                                    ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ