Με το αριθ. πρωτ. 1256/12.04.2019 έγγραφό του ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ανακοινώνει την έναρξη διαβούλευσης για το Περιφερειακό Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή στο Νότιο Αιγαίο.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και των σχετικών κανονιστικών υποχρεώσεων (άρ. 43 του Ν. 4414/2016 και ΥΑ 11258/6-3-2017 – ΦΕΚ 873/Β/2017), η Υπηρεσία μας με την με αρ. πρωτ. 1882/6-7-2017 Απόφαση, ανέθεσε στην εταιρεία ENVIROMETRICS – Τεχνικοί Σύμβουλοι ΕΠΕ, την ενέργεια «Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Νοτίου Αιγαίου για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή (ΠεΣΠΚΑ)», η οποία βρίσκεται σήμερα σε προχωρημένο στάδιο εξέλιξης.

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τόσο κατά την εκπόνηση του ΠεΣΠΚΑ, όσο κατά την εφαρμογή/υλοποίησή του, προβλέπεται διαβούλευση ώστε: α) να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή συμμετοχή και συναίνεση του συνόλου των κοινωνικών εταίρων (δημόσια διοίκηση, επιστημονική κοινότητα, παραγωγικές τάξεις, ενεργοί πολίτες, κλπ), και β) να ληφθεί υπόψη η εκτίμηση των κοινωνικών εταίρων για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στις δραστηριότητές τους.

Στο πλαίσιο της ως άνω διαδικασίας, σας ενημερώνουμε ότι έχουν καταρτισθεί τα εξής δύο ερωτηματολόγια διαβούλευσης, τα οποία έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο και η συμπλήρωση και αποστολή τους γίνεται απευθείας από το διαδίκτυο (online):

  • Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, το οποίο απευθύνεται σε οποιονδήποτε πολίτη, σύλλογο, ΜΚΟ, πρωτοβουλία, κλπ, ενδιαφέρεται για τα θέματα της κλιματικής αλλαγής στην Περιφέρειά μας και τους τρόπους αντιμετώπισής της (https://www.surveymonkey.com/r/XYPGHMF), και
  • Ερωτηματολόγιο διαβούλευσης για τη Διοίκηση, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους υπηρεσιακούς παράγοντες που εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα με τα θέματα μετριασμού και προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή

(https://www.surveymonkey.com/r/X7R8F93).