Πατήστε εδώ για την λήψη του συμπιεσμένου φακέλου (με μέγεθος 11MB περίπου):

Ο συμπιεσμένος φάκελος περιλαμβάνει δύο βασικά αρχεία:

1. Ενημερωτικός οδηγός με ενεργούς συνδέσμους στην ισχύουσα νομοθεσία

2. Βοήθημα για την υλοποίηση επενδύσεων ενταγμένων στον επενδυτικό νόμο