Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννη Μανιάτη, απέστειλε ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Γιάννης Μαχαιρίδης, στα πλαίσια της διαβούλευσης για το σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός Υφιστάμενων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις».

 

          Με την παρέμβασή του ο Περιφερειάρχης επισημαίνει την ανάγκη προσθήκης επιπλέον ρυθμίσεων στο σχέδιο Νόμου, ώστε να αποφευχθεί η αύξηση γραφειοκρατίας και η ταλαιπωρία των πολιτών για επουσιώδη θέματα. Οι επιπλέον ρυθμίσεις που εισηγείται ο κ. Μαχαιρίδης εναρμονίζονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών του Ν. Αιγαίου και θα συμβάλλουν στην καλή λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής και των υπόλοιπων αρμοδίων υπηρεσιών.

 

          Ο κ. Μαχαιρίδης εισηγείται επίσης την συμμετοχή της Περιφέρειας με τακτικό μέλος στο περιφερειακό Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων, προκειμένου η Περιφέρεια να αποκτήσει αρμοδιότητες και ενεργό ρόλο σε θέματα πολεοδομίας και χωροταξίας. 

 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

 

Στο σχέδιο Νόμου «Εκσυγχρονισμός υφισταμένων Αθλητικών Εγκαταστάσεων Ποδοσφαίρου και άλλες διατάξεις» που έχει τεθεί σε διαβούλευση, στο αρθ. 9 προβλέπονται τροποποιήσεις για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. Οι προβλεπόμενες ρυθμίσεις είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.

Με την παρούσα παρέμβασή μας προτείνουμε επί πλέον ρυθμίσεις που κρίνουμε ότι συμβάλουν στην καλύτερη λειτουργία τόσο των Σ.Α. όσο και της Διοίκησης σ’ ένα χώρο με πολλαπλές ιδιαιτερότητες όπως αυτός του Αιγαίου.

Στο Ν. 4178 / 12 Αρθ. 49. Παρ 4 αναφέρεται ότι στο άρθρο 21 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) που αφορά στις αρμοδιότητες των Σ.Α., προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής: «3. Στις νησιωτικές περιοχές αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, πέραν των ανωτέρω διατάξεων, είναι αρμόδια για τη γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών για κάθε οικοδομική εργασία για την άδεια της οποίας απαιτείται και η υποβολή αρχιτεκτονικής μελέτης κατά τις κείμενες διατάξεις»

Η προσθήκη αυτή ερμηνεύεται ότι σχεδόν για κάθε κτίσμα (ακόμη και το πλέον αδιάφορο σε μια περιοχή εκτός σχεδίου σε οποιοδήποτε νησί), πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση του Σ.Α. Αποτέλεσμα αυτής της ρύθμισης είναι να συσσωρεύονται θέματα στα Σ.Α. άνευ ουσιώδους λόγου και βέβαια άνευ προστατευταίου αντικειμένου ιδίως στα μεγάλα νησιά, αυξάνοντας τη γραφειοκρατία και βέβαια την ταλαιπωρία πολιτών και Υπηρεσιών. Μια τέτοια ρύθμιση θα είχε πιθανόν έννοια μόνο για τα μικρά νησιά όπως αυτά είχαν προσδιορισθεί το 2002 από το τότε Υπουργείο Αιγαίου με προστατευτικά Διατάγματα.

Επειδή τα νησιά προστατεύονται επαρκώς από τις ρυθμίσεις του Ν 4030/11 αρθ. 21 παρ. 1 και 2. όπως τροποποιούνται με το παρόν Σ/Ν, θεωρούμε ότι η προαναφερθείσα ρύθμιση (ν. 4178/12 αρθ. 49 παρ. 4) εξυπηρετεί μόνο τη γραφειοκρατία και επομένως πρέπει να επαλειφθεί με το παρόν Σ/Ν. 

Έτσι, προτείνουμε στο παρόν Σ/Ν να συμπεριληφθεί διάταξη που να καταργεί την παρ. 3 του αρθ. 21 του Ν. 4030/11 όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 4 του αρθ. 49 του Ν. 4178/12.

Δεν υπεισερχόμαστε σε περισσότερες λεπτομέρειες και περαιτέρω προτάσεις για τη λειτουργία των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής ως μη άμεσα εμπλεκόμενοι. Σε κάθε περίπτωση όμως και σαν γενική αρχή  επισημαίνουμε ότι οι Περιφέρειες της χώρας πρέπει να παίζουν ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση τόσο του δομημένου όσο και του φυσικού περιβάλλοντος με συγκεκριμένες αρμοδιότητες που πρέπει να τους αποδοθούν.

Επειδή οι προτεινόμενες ρυθμίσεις στο υπ’ όψη Σ/Ν αφορούν σε τροποποιήσεις του Ν. 4030/11, κρίνουμε σκόπιμο να κάνουμε συμπληρωματική παρέμβαση για τροποποίηση του αρθ. 32 του Ν. 4030/11 που αφορά στη σύνθεση των περιφερειακών ΣΥΠΟΘΑ που μας αφορά άμεσα.

Στο Ν. 4030/11, άρθρο 32 όπως ισχύει, προβλέπεται ότι τα Περιφερειακά ΣΥΠΟΘΑ απαρτίζονται από τρεις εκπροσώπους της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ένα εκπρόσωπο ΤΕΕ και ένα εκπρόσωπο ΠΕΔ. Η περιφέρειες εκπροσωπούνται μόνο ελλείψει εκπροσώπων της Αποκεντρ. Διοίκησης.
Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την εγκ. 10/2012 του ΥΠΕΚΑ, αρμόδια Υπηρεσία για να εισηγείται στα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. αυτά, είναι η Δνση Περιβάλλοντος – Χωροταξίας της Περιφέρειας.
Έτσι, οι Περιφέρειες της χώρας, ενώ είναι επιφορτισμένες με εισηγήσεις στα αρμόδια περιφερειακά ΣΥΠΟΘΑ, δεν έχουν παράλληλα εκπρόσωπό τους σ’ αυτά. Το γεγονός αυτό δημιουργεί πληθώρα προβλημάτων αλλά και αποδυνάμωση της δυνατότητας παρέμβασης των Περιφερειών στα πολεοδομικά και χωροταξικά δρώμενα της περιοχής τους. Επισημαίνουμε επίσης την ανακολουθία ότι ενώ η ΕΝ.ΠΕ. εκπροσωπείται στο Κεντρικό ΣΥΠΟΘΑ με τακτικό και αναπληρωματικό μέλος, οι Περιφέρειες της Χώρας δεν εκπροσωπούνται αντίστοιχα στα περιφερειακά ΣΥΠΟΘΑ.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνουμε στο παρόν Σ/Ν να προστεθεί ρύθμιση η οποία να τροποποιεί το αρθρ. 32 του Ν. 4030/11 έτσι ώστε στη σύνθεση των Περιφερειακών ΣΥΠΟΘΑ να συμπεριλαμβάνεται ως τακτικό μέλος εκπρόσωπος της Περιφέρειας με τον αναπληρωτή του.

Παρακαλούμε να ληφθούν υπ’ όψη οι προτάσεις μας αυτές και να συμπεριληφθούν ως ρυθμίσεις στο υπ’ όψη Σ/Ν του ΥΠΕΚΑ

image_print