Στην Ρόδο σήμερα, την 24η του μηνός Ιανουαρίου, ημέρα Τετάρτη του έτους 2018 και ώρα 1:15 η υπογεγραμμένη Πλάτση Ειρήνη του Ιωάννη, Προϊσταμένη του Τμήματος Προσωπικού της Δ/νσης Διοίκησης Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, κλάδου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού με βαθμό Β`, ανάρτησα στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου-(ΠΕ Ρόδου), Κεντρικό Κτήριο-Πλατεία Ελευθερίας, σε ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ με ημερομηνία 24-1-2018 στους κωδικούς θέσης 104 και 105 τους πινάκες κατάταξης (ΑΔΑ Ω5487ΛΞ-ΝΑΥ) των υποψηφίων με σειρά προτεραιότητας, βάσει της  υπ` αριθμ.πρωτ.9089/ (ΣΟΧ 5/2017) ανακοίνωσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία αφορά την Πρόσληψη με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών, Πέντε (5) ατόμων ειδικότητας: ΠΕ Κτηνιάτρων (2) άτομα, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1) άτομο, και  ΤΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας (2) άτομα

 

Ω5487ΛΞ-ΝΑΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ.pdf