Ορίστηκε το αρχικό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

Μετά το Περιφερειακό Συμβούλιο, πήρε απόφαση και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης για την συμμετοχή του στον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

 

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης, σε συνεδρίαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, ενέκρινε με την σειρά του, ομόφωνα, την συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και όρισε τους εκπροσώπους του στο αρχικό επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού.

Κατόπιν της έγκρισης της σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού ΟΤΑ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από το Περιφερειακό Συμβούλιο της 30ης Νοεμβρίου με την ψήφιση κατά πλειοψηφία της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας, του σχεδίου Καταστατικού και του ορισμού μελών του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, και το Περιφερειακό Ταμείο διόρισε τα μέλη του που θα το εκπροσωπούν στον Οργανισμό και συμπληρώνουν το επταμελές Διοικητικό του Συμβούλιο, το οποίο ορίστηκε στο σύνολό του ως εξής :

  1. Χατζημάρκος Γεώργιος
  2. Λεονταρίτης Γεώργιος
  3. Μπόνης Νικόλαος
  4. Καμπουρόπουλος Εμμανουήλ,
  5. Κολάης Πανταζής
  6. Χονδρομματίδου Αγγελική
  7. Κουνάκης Παναγιώτης. 

Στο μετοχικό κεφάλαιο συμμετέχουν η Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Αιγαίου με 51% του μετοχικού κεφαλαίου και 4 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης με  49% του μετοχικού κεφαλαίου 3 μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο.  Έδρα του Οργανισμού είναι ο Δήμος Ρόδου,  με υποκατάστημα στον Δήμο Σύρου καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Για τη σύσταση του απαιτείται συνολικό κεφάλαιο 3.000.000,00 €, εκ των οποίων η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα καταβάλει 1.530.000,00 εκ. € και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 1.470.000,00 εκ. €.
Ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου συνιστά ένα νέο αναπτυξιακό εργαλείο που θα δώσει τη δυνατότητα της απορρόφησης των νέων πόρων που πρόκειται να εισρεύσουν στην Περιφέρεια μέσα από τα 70 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης για την Ελλάδα, μέσα στα στενά χρονικά περιθώρια που θέτει το πρόγραμμα (31/12/2023), ώστε να μην χαθεί καμία αναπτυξιακή ευκαιρία για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου.

Μετά τον ορισμό του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Αναπτυξιακού Οργανισμού από το Περιφερειακό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Ταμείο, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος  δήλωσε:

«Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη. Προχωράμε στη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, για μια ισχυρή και δυνατή Περιφέρεια, που θα βελτιώσει και τη δυνατότητα της να βοηθάει τους Δήμους στο τεχνικό τους πρόγραμμα με έργα κρίσιμα και αποτελέσματα μετρήσιμα. Καμία αναπτυξιακή ευκαιρία χαμένη για το Νότιο Αιγαίο. Αυτός που διοικεί οφείλει να γνωρίζει ότι οι ημέρες της ευφορίας είναι άμεσο αποτέλεσμα των δράσεων και αποφάσεων που παίρνουμε στους δύσκολους καιρούς. Και αυτή είναι μια απόφαση που θα μας οδηγήσει μπροστά, σε ένα πιο εύφορο μέλλον».

 

Σκοποί του Αναπτυξιακού Οργανισμού  αποτελούν μεταξύ των άλλων: 

1.  Η επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη ενδεικτικά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της Ένωσης Περιφερειών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και φορέων αυτών, φορέων του Δημοσίου τομέα, συνεταιρισμών και ενώσεων αυτών, επιστημονικών φορέων, επιμελητηρίων, φορέων συλλογικών κοινωνικών ή οικονομικών συμφερόντων, καθώς και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, καθώς και η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και των υπηρεσιών τους κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. 

2.  Η υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, καθώς και η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της Περιφέρειας, συμπεριλαμβανομένων των έργων υποδομής, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

3.  Η συμμετοχή της Εταιρείας σε αντίστοιχα προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαπεριφερειακό ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 

4. Η ωρίμανση και η υλοποίηση τεχνικών έργων. 

5.  Η μελέτη, καταγραφή, έρευνα και αξιολόγηση των υφιστάμενων δομών και προβλημάτων σχετικά με την οικονομική και τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή αποτελεσματικών μεθόδων και δράσεων για την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος και τον εμπλουτισμό της τουριστικής εμπειρίας, την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου, της πολιτιστικής κληρονομιάς και της πολιτιστικής ταυτότητας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας και απασχόλησης, την προσέλκυση επενδύσεων, την εξεύρεση νέων αγορών, την αξιοποίηση της θαλάσσιας οικονομίας και τη βελτίωση των υποδομών καθώς και την ανάπτυξη νέων μορφών εναλλακτικού τουρισμού. 

6.  Η στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας και συγκεκριμένα η ενίσχυση επενδύσεων και η στήριξη της επιχειρηματικότητας και ιδίως η ανάπτυξη δράσεων αγροτικού τουρισμού και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και συνακόλουθα η στήριξη και αξιοποίηση των τοπικά παραγόμενων προϊόντων και η ενίσχυση της προσπάθειας μεταποίησής τους σε επώνυμα ποιοτικά προϊόντα, καθώς και η σύνδεση τοπικού παραγόμενου προϊόντος και τουριστικής υπηρεσίας καθώς και πάσα σχετική ή μη εμπορική δραστηριότητα. 

7.  Η διερεύνηση, μελέτη και συντονισμός διαδικασιών και μηχανισμών για την παραγωγή, μεταφορά και παροχή ειδικής τεχνογνωσίας, υπηρεσιών και υποστήριξης σε φορείς και επιχειρήσεις της αυτοδιοίκησης, του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα σε αναπτυξιακά θέματα χρηματοδότησης έργων υποδομής, αστικής ανάπλασης, κοινωνικών δράσεων και αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας καθώς και για την αξιοποίηση και υλοποίηση εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε διαδημοτικούς ή περιφερειακούς σκοπούς. 

8.  Η δημιουργία προϋποθέσεων για την σύμμετρη ανάπτυξη της Περιφέρειας από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους, καθώς και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου. 

9.  Η ενθάρρυνση και αναζωογόνηση της υγιούς και βιώσιμης επιχειρηματικής δραστηριότητας, με σκοπό τη διατήρηση των υφισταμένων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και με ιδιαίτερη

βαρύτητα στην νεανική, νεοφυή, καινοτόμο και εξωστρεφή επιχειρηματικότητα. 

10.  Ο σχεδιασμός και υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων κοινωνικής

πολιτικής και συνοχής. 

11.  Η ανάπτυξη επιστημονικής δραστηριότητας και συνεργασιών με εκπαιδευτικά και ερευνητικά  ιδρύματα, η χρήση εφαρμογών καινοτομίας και νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, καθώς και η ανάπτυξη δράσεων έρευνας και ανάπτυξης και ψηφιακής σύγκλησης. 

12.  Η επικοινωνία, ενημέρωση και προβολή πληροφοριών, δράσεων και ενεργειών δημοσίου ενδιαφέροντος για την πληροφόρηση του κοινού καθώς και η αξιοποίηση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας σχετικά. 

13. Η διοργάνωση εκδηλώσεων πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, καθώς και η διοργάνωση ή συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων. 

Οι σκοποί του Οργανισμού  μπορεί να υλοποιούνται και εκτός του γεωγραφικού χώρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε όλη την Ελληνική επικράτεια καθώς και στο εξωτερικό. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών του, εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και στελεχιακής υποδομής, της εμπειρίας και της γνώσης των συμβαλλομένων μελών, δύναται να συνεργάζεται με άλλους φορείς ή να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες, φορείς, οργανισμούς, κ.λ.π. που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεμφερείς με αυτήν σκοπούς,  για την προώθηση των αναπτυξιακών σκοπών της Περιφέρειας.

image_print