Η προγραμματισμένη Ειδική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου για την 27η Ιανουαρίου 2012 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην  αίθουσα Ροδίνι του Δήμου Ρόδου με θέμα: “Απολογισμός απ’ τον κ. Περιφερειάρχη  των πεπραγμένων έτους 2011 της Περιφερειακής Αρχής Νοτίου Αιγαίου»,  σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 185 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87τΑ) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», αναβάλλεται για την 3η Φεβρουάριου 2012 ημέρα Παρασκευή στον ίδιο τόπο και την ίδια ώρα λόγω συμμετοχής των Δημάρχων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. που θα πραγματοποιηθεί στην Κομοτηνή στις 27-28 Ιανουαρίου 2012.

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το σχετικό έγγραφο (515/254/1-1-2012)