Ορισμός επιτροπής αξιολόγησης του προγράμματος  «ΝΗΣΙδΑ» της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, ορίστηκε η Επιτροπή Αξιολόγησης του προγράμματος «ΝΗΣΙδΑ», για την ενίσχυση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου που πλήττονται από την πανδημία covid – 19.

H  τριμελής μη αμειβόμενη Επιτροπή Αξιολόγησης, αποτελείται από τα παρακάτω στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου: :

1. Αραγιάννη Βαγγέλη του Αντωνίου, Προϊστάμενο της Μονάδας Α’, Πρόεδρος, με αναπληρώτρια την Πρίντεζη Κάντια του Ιωσήφ, Στέλεχος της Μονάδας Α’

 

2. Παλαιολόγου Αγγελική του Ιωάννου, στέλεχος της Μονάδας Α’, μέλος, με αναπληρώτρια την Γιώτα Καρούση του Δημητρίου, Στέλεχος της Μονάδας Β1’

 

2. Χατζηχρήστο Δημήτρη, Στέλεχος της Μονάδας Β1’, μέλος, με αναπληρώτρια την Λουκία Αργυροπούλου του Γεώργιου, Στέλεχος της Μονάδας Γ’ 

 

 Έργο της Επιτροπής αποτελεί η εξέταση και αξιολόγηση του συνόλου των επενδυτικών σχεδίων για τα οποία επαρκεί η διαθέσιμη Δημόσια Χρηματοδότηση, όπως αυτά προσδιορίστηκαν από τον υπολογισμό των δηλωθέντων από τις επιχειρήσεις στοιχείων (έξοδα βάσει των οποίων προσδιορίζεται το κεφάλαιο κίνησης που δικαιούται η κάθε επιχείρηση, καθώς και τα στοιχεία εκείνα που χρησιμοποιούνται για την εξαγωγή βαθμολογίας).

Στο έργο της, η Επιτροπή Αξιολόγησης υποβοηθείται από τον Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ), τον ΕΦΕΠΑΕ, ο οποίος με απόφασή του ορίζει στελέχη που θα υποστηρίξουν την Επιτροπή κατά την επιβεβαίωση της υποβολής των αιτούμενων δικαιολογητικών τυπικών προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών συμμετοχής που περιέχονται στον συνημμένο στην αίτηση χρηματοδότησης ηλεκτρονικό φάκελο υποψηφιότητας των δυνητικών δικαιούχων.

Η μεθοδολογία αξιολόγησης που θα εφαρμοστεί είναι η συγκριτική.

Μετά το πέρας της διαδικασίας η Επιτροπή Αξιολόγησης συντάσσει πρακτικό ανά  κατηγορία δικαιούχων (Α: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ, Β: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΕΜΠΟΡΙΟ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Γ: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και Δ: ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ -ΕΣΤΙΑΣΗ) που περιλαμβάνει τους κάτωθι πίνακες:

  • κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των εγκεκριμένων προς ενίσχυση επιχειρήσεων.
  • κατάταξης προτάσεων με φθίνουσα σειρά βαθμολόγησης των επιχειρήσεων που δεν προχώρησαν σε αξιολόγηση και δεν ενισχύονται λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού της πρόσκλησης.
  • πίνακες απορριφθεισών αιτήσεων, με όλες τις μη παραδεκτές αιτήσεις χρηματοδότησης με σχετική τεκμηρίωση (ο πίνακας περιλαμβάνει τις αιτήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις, ή/και έχουν ελλείψεις στα δικαιολογητικά, οι οποίες δεν επιτρέπουν την εξαγωγή ασφαλούς συμπεράσματος για την ικανοποίηση των τυπικών προϋποθέσεων) και με όλες τις αιτήσεις χρηματοδότησης που διαμορφώνουν βαθμολογία κάτω από τη βάση χρηματοδότησης, όπως αυτή διαμορφώνεται βάσει του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης, κατόπιν δηλωθέντων στοιχείων για τον υπολογισμό των κριτηρίων αξιολόγησης.

 

Τα μέλη της παραπάνω Επιτροπής Αξιολόγησης δεν έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην παρακολούθηση και την παραλαβή των αποτελεσμάτων των έργων (Όργανο Ελέγχου, Επιτροπή Παραλαβής κλπ).

Το πρόγραμμα «ΝΗΣΙδΑ» “Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο» 2014-2020»,  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).