Από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου διενεργήθηκε στις 15 Απριλίου ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με τίτλο «Κατασκευή υπολειπόμενων εργασιών Φράγματος Κρητηνίας» συνολικού προϋπολογισμού 12 εκ. ευρώ.

 

Κατά τον διαγωνισμό προσήλθαν 8 εργοληπτικές επιχειρήσεις και προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η κοινοπραξία των εργοληπτικών επιχειρήσεων «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ- ΕΡΟΡΟΗ ΑΤΕ» με ποσοστό έκπτωσης %.

 

Η  δημοπράτηση του έργου, η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή στις 4 Φεβρουαρίου 2014,  έγινε μετά την ένταξη του έργου στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου  στο τέλος του 2013, όποτε και  η Περιφέρεια πήρε την εύθηνη του έργου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

 

Το έργο προβλέπει την ολοκλήρωση των εργασιών που είχαν εκτελεστεί σε προγενέστερες εργολαβίες και την εκτέλεση των εναπομεινάντων  εργασιών ώστε να παραδοθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό. Πέραν της κατασκευής του Φράγματος προβλέπεται η βελτίωση βατότητας  της οδού από την Επαρχιακή Οδό  Ρόδου- Κρητηνίας μέχρι το Δ.Δ. Έμπωνα.

 

Με την λειτουργία του Φράγματος η ωφέλιμη χωρητικότητα νερού θα φτάσει τα 2 εκ. κυβικά μέτρα, τα οποία θα εξυπηρετούν τις αρδευτικές ανάγκες στρεμμάτων της  περιοχής.

 

Έπειτα από τη ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών, οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου θα προβούν στην υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον τελικό ανάδοχο