Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στερεών αποβλήτων αποκτά η Αμοργός, με ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Ο Περιφερειάρχης Γ. Χατζημάρκος υπέγραψε την απόφαση ένταξης του έργου  στο περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

——————————————————————————-

Με την περιβαλλοντική προστασία και θωράκιση των νησιών του Νοτίου Αιγαίου – κρίσιμη προϋπόθεση για την βιωσιμότητα και αειφορία τους –  να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για την Περιφερειακή Αρχή, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, υπέγραψε την ένταξη της Πράξης  «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση στερεών αποβλήτων Δήμου Αμοργού», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020»

Το έργο εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής»  του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και  συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται σε1.620423,17 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη σε 1.545.875,29 ευρώ.

Η δημόσια δαπάνη ύψους 153.478,51 ευρώ αφορά στις προπαρασκευαστικές ενέργειες του έργου και θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Το έργοαφορά σε:

1 –  Υπηρεσία χωριστής συλλογής και μεταφοράς προδιαλεγμένων οργανικών και μηχανικής κομποστοποίησης

2 – Υπηρεσία προσωρινής αποθήκευσης και μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών (αφορά στα χωριστά ρεύματα ανακυκλώσιμων υλικών που συλλέγονται στο Πράσινο Σημείο και από το δίκτυο χωριστής συλλογής) στον ΣMAY,

3 – Υπηρεσία χωριστής συλλογής διακριτών ρευμάτων ανακυκλώσιμων υλικών (πλην συσκευασιών) στα Πράσινα Σημεία και στις γωνιές ανακύκλωσης,

4 – Κατασκευή νέου κυττάρου ΧΥΤ υπολειμμάτων και προμήθεια αυτοκινούμενου συμπιεστή αποριμμάτων και

5 – Υπηρεσίαευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών

Τα παραδοτέα της προτεινόμενης Πράξης περιλαμβάνουν

 

 • Μελέτες κατασκευής ΣΜΑΥ
 • Μελέτες αναβάθμισης ΧΥΤΥ
 • Προμήθεια  30 καφέ κάδων για συλλογή βιοαποβλήτων σε εξωτερικούς χώρους (660lt)
 • Προμήθεια 200 καφέ κάδων για την ανάπτυξη δημοτικού δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων (50lt)
 • Προμήθεια 50 τεμ. κάδων οικιακήςκομποστοποίησης (350 lt)
 • Προμήθεια 3 μηχανικών κομποστοποιητών
 • Προμήθεια1  απορριμματοφόρου οχήματος διακριτής συλλογής βιοαποβλήτων 2,5 κυβικών μέτρων
 • Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Ανακυκλώσιμων υλικών (ΣMAY)
 • Κατασκευή 1Κεντρικού Πράσινου Σημείου
 • Προμήθεια εξοπλισμού Κεντρικού Πράσινου Σημείου
 • Αναβάθμιση υφιστάμενου ΧΥΤΥ
 • Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού
 • Διοργάνωση Ενημερωτικών Εκδηλώσεων
 • Σχεδιασμός Ενημερωτικής Ιστοσελίδας
 • Διοργάνωση Καμπάνιας Ενημέρωσης έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου
 • Προμήθεια 3 γωνιών ανακύκλωσης
 • Προμήθεια ενός Κινητού Πράσινου Σημείου

 

Ως ημερομηνία έναρξης της Πράξης ορίζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023

Δικαιούχος του έργου είναι ο Δήμος Αμοργού.