Οι Τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας  έχουν ολοκληρώσει προ μηνών τις μελέτες αποκατάστασης  των κτιρίων που στεγάζουν το Κτηματολόγιο και το Δικαστικό Μέγαρο

https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

 

 Σχετικά με τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου όπου στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου,  μετά και την πρόσφατη αποκόλληση εξωτερικών  επιχρισμάτων,   η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου διευκρινίζει  τα εξής:

Οι αποδεκατισμένες Τεχνικές Υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καλούνται για μια ακόμη φορά να σηκώσουν το φορτίο της υλοποίησης τεχνικών έργων εκτός του αυστηρά δικού της Τεχνικού Προγράμματος. Παρά ταύτα, η Περιφέρεια ουδέποτε αρνήθηκε τη συνδρομή της όποτε αυτή της ζητήθηκε και το ίδιο έπραξε και στην περίπτωση του κτιρίου  ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου όπου στεγάζεται το Κτηματολόγιο  Ρόδου, όπως επίσης και στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου Ρόδου,  υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

 Ήδη η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου έχει προ μηνών ολοκληρώσει και παραδώσει στο Κτηματολόγιο τη μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου και έχει καταστήσει σαφές ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να αναλάβει και την υλοποίηση του έργου, υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το κτίριο θα εκκενωθεί για όσο διάστημα διαρκέσουν οι εργασίες, αλλά και με την προϋπόθεση ότι  το Κτηματολόγιο θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εξασφάλιση της πίστωσης ύψους 515.000,00 € που απαιτείται για την συντήρηση του κτιρίου.

Αντιστοίχως, το ίδιο έγινε και με τη μελέτη αποκατάστασης του Δικαστικού Μεγάρου, έργο προϋπολογισμού 1.570.000,00 €.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά το Κτηματολόγιο:

Στις 11-05-2020, κλιμάκιο μηχανικών της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου διενήργησε αυτοψία στους χώρους του Κτηματολογίου, προκειμένου να συνταχθεί Τεχνική Περιγραφή των απαιτούμενων εργασιών αποκατάστασης και συντήρησης.

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων ολοκλήρωσε στις 21-07-2020 τη σχετική μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου την οποία απέστειλε στο Κτηματολόγιο Ρόδου, προκειμένου αυτό να προβεί αρμοδίως στις δικές του ενέργειες για την εξασφάλιση διάθεσης πίστωσης, ποσού 515.000,000€. Η εν λόγω χρηματοδότηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει εν συνεχεία η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας, μετά και τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, στη δημοπράτηση του έργου.

Στο ίδιο έγγραφο, συνοδευτικό της μελέτης,  επισημαίνεται ότι, λαμβάνοντας υπόψιν τις επισφαλείς συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στους χώρους όπου στεγάζεται το Κτηματολόγιο Ρόδου, θεωρούνται επιβεβλημένες οι ενέργειες της Υπηρεσίας προς τους αρμόδιους φορείς για την άμεση μετεγκατάσταση της σε ασφαλή, κατάλληλο χώρο, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, δηλαδή, μέχρι να καταστεί δυνατή η εξασφάλιση της χρηματοδότησης, η λήψη των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων, η ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του έργου και η περαίωση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης του κτιρίου.

Όσον αφορά το Δικαστικό Μέγαρο Ρόδου:

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, μετά από επανειλημμένες αυτοψίες που διενεργήθηκαν από κλιμάκια μηχανικών της, συνέταξε μελέτη αποκατάστασης του κτιρίου που στεγάζει τα Δικαστήρια της Ρόδου, η οποία εστάλη στο Εφετείο Ρόδου στις 30-07-2020.

Στο συνοδευτικό έγγραφο, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου ζητούσε από το Εφετείο Ρόδου να προβεί αρμοδίως στις δικές του ενέργειες, αναφορικά με την εξασφάλιση διάθεσης πίστωσης ποσού 1.570.000,00 ευρώ, η οποία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσει εν συνεχεία η Περιφέρεια στη δημοπράτηση του έργου.

Και στην περίπτωση του Δικαστικού Μεγάρου, απαραίτητη προϋπόθεση συνιστά επίσης η εκκένωση των Δικαστηρίων, λόγω των εκτεταμένων παρεμβάσεων που απαιτούνται και που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υλοποιηθούν με το κτίριο εν λειτουργία.

Κατά συνέπεια, η οποιαδήποτε κωλυσιεργία παρατηρείται,  είτε στη συντήρηση και αποκατάσταση του κτιρίου του Κτηματολογίου, είτε στη συντήρηση και αποκατάσταση του Δικαστικού Μεγάρου,  δεν συνιστά υπαιτιότητα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η οποία είναι έτοιμη να προχωρήσει στους σχετικούς διαγωνισμούς για την ανάδειξη αναδόχων των έργων,   μόλις το Κτηματολόγιο και τα Δικαστήρια μετεγκατασταθούν προσωρινά σε άλλους χώρους και μόλις διασφαλιστούν η απαιτούμενες πιστώσεις από το Υπουργείο Δικαιοσύνης.  

image_print