ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Προσφορές

 

Ο Οργανισμός GWPMed, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIOECSDE, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση των νέων γεωτρήσεων θαλασσινού νερού με τις υφιστάμενες μονάδες αφαλάτωσης στο Δήμο Φολεγάνδρου, στο πλαίσιο του έργου ZERO DROP.    

Τιμή Συμβολαίου: EUR 53.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του Φ.Π.Α.).

Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί με επιμέτρηση των εργασιών.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά

Διάρκεια του Συμβολαίου: 40 ημέρες από την υπογραφή

Χώρος Εργασιών: Οι γεωτρήσεις βρίσκονται στη θέση «Καραβοστάσης» του Δήμου Φολεγάνδρου.

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 23 Δεκεμβρίου 2022

Δημοσίευση της Πρόσκλησης: Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του GWPMed (https://www.gwp.org/en/GWPMediterranean/).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία της πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και των παραρτημάτων όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί, προκειμένου να διασφαλίσουν την κάλυψη των γενικών απαιτήσεων και ειδικών προσόντων που περιγράφονται. Μη ολοκληρωμένες προσφορές δεν θα εξεταστούν. Παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι έχετε υποβάλει όλο το απαραίτητο υλικό.