ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανάρτησης Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος για Προσφορές

 

Ο Οργανισμός GWPMed, εκπροσωπούμενος από το Ινστιτούτο MIOECSDE, προκηρύσσει ανοιχτή πρόσκληση για προσφορές για την «προμήθεια εξοπλισμού / πάνελς παραγωγής νερού από την ατμοσφαιρική υγρασία με τη χρήση ηλιακής ενέργειας και εγκατάσταση στην οροφή ενός στεγάστρου στο λιμάνι της Φολεγάνδρου και την οροφή του Δημαρχείου» στο πλαίσιο του έργου ZERO DROP.

Τιμή Συμβολαίου: EUR 33.000 (συμπεριλαμβανομένων όλων των εξόδων και του Φ.Π.Α.).

Η πληρωμή του έργου θα πραγματοποιηθεί με επιμέτρηση των εργασιών.

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πιο οικονομικά συμφέρουσα προσφορά

Διάρκεια του Συμβολαίου: μέχρι 25 Ιουνίου

Χώρος Εργασιών: το έργο θα πραγματοποιηθεί στη θέση «Καραβοστάσης (λιμάνι)» του Δήμου Φολεγάνδρου

Προθεσμία Υποβολής Προσφορών: 03 Ιουνίου 2022

Δημοσίευση της Πρόσκλησης: Η πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του GWPMed (https://www.gwp.org/en/GWP-Mediterranean/).

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να μελετήσουν προσεκτικά όλα τα στοιχεία της πρόσκλησης, των τεχνικών προδιαγραφών και των παραρτημάτων όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί, προκειμένου να διασφαλίσουν την κάλυψη των γενικών απαιτήσεων και ειδικών προσόντων που περιγράφονται. Μη ολοκληρωμένες προσφορές δεν θα εξεταστούν. Παρακαλείστε να διασφαλίσετε ότι έχετε υποβάλει όλο το απαραίτητο υλικό.