(ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 25-04-2018)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Ταχ. Δ/νση        : Α. Μάτεση

Ταχ. Κώδικας     : 84 100 – Σύρος

Πληροφορίες     : K.Μουρσελάς-Π.Συλιβάνης

Τηλ.: 22810 79122-80102

Φαξ      : 22810-77151

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ – ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3982/2011

ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ:

WWW.ET.GR ( ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ «ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ» ΤΗΝ ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SITE ΑΥΤΟ)

ΝΟΜΟΣ 3982  ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Α ΜΕΡΟΥΣ ΑΥΤΟΥ

«ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ»

 

Α)ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3982   (ΦΕΚ Α΄ 143/17.06.2011) Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις)

Β)Τροποποίηση του Α ΜΕΡΟΥΣ Ν.3982 με τα άρθρα 228 και 238 του Ν.4072/2012  

Γ) Τροποποίηση του Α ΜΕΡΟΥΣ Ν. 3982/2011 με το άρθρο 1, υποπαράγραφος ΣΤ.23 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85) και το με ΑΔΑ : Ω19Ξ4653Ο7-ΘΜΥ και υπ'αριθμ οικ. 10069/52/ΦΓ.6.19/28-01-2016 έγγραφο του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΕΛΕΓΧΟΥ-Διεύθυνση Τεχνικών Επαγγελμάτων &Ασφάλειας Εγκαταστάσεων.

Δ) Τροποποίηση του Α ΜΕΡΟΥΣ Ν. 3982/2011 με το ΦΕΚ 125 Α / 07-07-2016   ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.Ν  4403 και ιδιαιτέρως των  άρθρων  16 , 17 και 18   αυτού .

 

ΕΚΔΟΘΕΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

1.      ΦΕΚ 197 Α/ 17-10-2012 (Π.Δ 112 –  ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ) ,

2.      ΦΕΚ 199 Α /17-10-2012 (Π.Δ 114- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΥΣΗΣ) 

3.       ΦΕΚ 200 Α/ 17-10-2012 (Π.Δ 115- ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ -ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΕΣ) 

4.      ΦΕΚ 3 Α /08-01-2013 (Π.Δ 1 – ΨΥΚΤΙΚΟΙ)

       5.      ΦΕΚ 198 Α /17-10-2012 ( Π.Δ 113- ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ   ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

6.      ΦΕΚ Α 141 / 12-06-2013   (Π.Δ 108 – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ)

ΕΚΔΟΘΕΙΣΕΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

Α)  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

1. ΦΕΚ Β 24 / 10-01-2013 – «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης των τεχνικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3982/2011». και τροποποίηση αυτής της ΚΥΑ με το  ΦΕΚ 1024/Β’/25.4.13

(Αφορά  αναγγελίες έναρξης δραστηριοτήτων για εγκαταστάσεις   καύσης,  μηχανικούς εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, οξυγονοκολλητές ή ηλεκτροσυγκολλητές  ,Υδραυλικούς  και ψυκτικούς  όλων των  βαθμίδων εκπαίδευσης  (ή πείρας )  που δύνανται να αποκτήσουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα)

  

2. ΦΕΚ Β 1644 / 03-07-2013 «Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου και της διαδικασίας έκδοσης των βεβαιώσεων αναγγελίας έναρξης της τεχνικής επαγγελματικής δραστηριότητας σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και καθορισμός των απαιτήσεων εσωτερικού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011_ .

(Αφορά αναγγελίες έναρξης δραστηριοτήτων  ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων )

Β)  ΥΛΗ –  ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

1.ΦΕΚ  Β 21 / 10-01-2013 ΚΑΙ  ΦΕΚ 1022/Β’/25.4.13 ΚΑΙ ΦΕΚ Β 1643 /03-07-2013

 (Αφορούν  τους  εγκαταστάτες καύσης, τους μηχανικούς εγκαταστάσεων, τους υδραυλικούς και τους  οξυγονοκολλητές και  ηλεκτροσυγκολλητές.)  

2,ΦΕΚ Β 1447 14-06-2013   

(Αφορά τους Ψυκτικούς)

3. ΦΕΚ Β 2190 / 05-09-2013

(Αφορά τους Ηλεκτρολόγους)

4. ΦΕΚ Β 1983 / 14-08-2013 και ΦΕΚ Β 68/ 22-01-2016 

(Αφορά Χειριστές Μηχανημάτων Έργου)

Γ)  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ  ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ – ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ  ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Υ.Α ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

1.      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΓΓΕΛΙΩΝ

ΦΕΚ Β 32 /11-01-2013

«Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011».

(Αφορούν   παράβολα αναγγελιών  έναρξης δραστηριοτήτων για εγκαταστάσεις  καύσης, μηχανικούς εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων, οξυγονοκολλητές ή ηλεκτροσυγκολλητές  υδραυλικούς ψυκτικούς  και χειριστές  όλων των  βαθμίδων εκπαίδευση (ή πείρας ) που δύνανται να αποκτήσουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα)

ΦΕΚ Β 1316  /30-05-2013

«Τροποποίηση της αριθ.Οικ.454/22/Φ.Γ.9.6.4./11.1.2013  (ΦΕΚ Β 32)   κοινής  υπουργικής απόφασης «Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων κατά την έννοια των άρθρων 2 και 3 του Ν. 3982/2011.»

 (Αφορούν   παράβολα αναγγελιών  έναρξης δραστηριοτήτων για εγκαταστάσεις   καύσης, μηχανικούς εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων,  οξυγονοκολλητές ή ηλεκτροσυγκολλητές  ,  υδραυλικούς  ψυκτικούς  και χειριστές  όλων των  βαθμίδων εκπαίδευσης  (ή πείρας )  που δύνανται να αποκτήσουν τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα)

ΦΕΚ Β 1750  / 17-07-2013

 Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση της βεβαίωσης αναγγελίας άσκησης επαγγελματικών δραστηριοτήτων του π.δ. 108/2013 (Α΄ 141) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα

( Αφορά  παράβολα αναγγελιών  έναρξης δραστηριοτήτων  ηλεκτρολόγων  όλων των  βαθμίδων εκπαίδευσης )

2.      ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ –ΕΠΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ-ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΔΕΙΩΝ.

ΦΕΚ Β 33 /11-01-2013

 Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με τις διατάξεις των Π.Δ. 112/2012, 114/2012 και 115/2012, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του Ν. 3982/2011 και το Ν. 4024/2011.

(Αφορά    τους ενδιαφερομένους να ασκήσουν επαγγελματικές δραστηριότητες ή  τους ασκούντες ήδη δραστηριότητες σε   εγκαταστάσεις   καύσηςμηχανικούς εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων,  οξυγονοκολλητές ή  ηλεκτροσυγκολλητές ,   υδραυλικούς ψυκτικούς   και χειριστές_

               ΦΕΚ Β 1750  / 17-07-2013

Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας ψυκτικών εγκαταστάσεων, καθώς και υπολογισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 15 του ν. 3982/2011 και το ν. 4024/2011.

( Αφορά   παράβολα   ψυκτικών

ΦΕΚ Β 2287 / 13-09-2013

Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μη­χανημάτων έργου, καθώς και καθορισμός της απο­ζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011

( Αφορά   παράβολα   Χειριστών Μηχανημάτων Έργου

ΦΕΚ Β 2854 / 11-11-2013

Καθορισμός παραβόλου για την έκδοση των αδειών και τη συμμετοχή στις εξετάσεις για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας της εκτέλεσης, συ­ντήρησης, επισκευής και λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, καθορισμός της αποζημίωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 21 του ν.4024/2011 (Α' 226) και τροποποίηση των κοινών υπουργικών αποφάσεων υπ’ αριθμ. 457/25/Φ.Γ.9.6.4/11.01.2013 (Β'33) και 9030/589/Φ.Γ.9.6.4.(Γ)/16.07.2013 (Β' 1750) περί κα­θορισμού παραβόλου σε τεχνικά επαγγέλματα του ν. 3982/2011 (Α' 143).

 

( Αφορά   κυρίως παράβολα   ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  αλλά και τροποποιήσεις προσθήκες παραβόλων ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ – ΥΓΡΩΝ  ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΩΝ 

 

 

Δ)  ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  ΚΥΡΩΣΕΩΝ

ΦΕΚ Β 2540 /2011-Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011.

ΦΕΚ Β 62 /2011-Καθορισμός των οργάνων και η διαδικασία επιβολής, το είδος και το ύψος των κυρώσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 35 του ν. 3844/2010, τα κριτήρια επιμέτρησής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα

Ε) ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ    ΟΜΑΔΕΣ  ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

ΦΕΚ 519 Β /06-03-2013   ( Υ.Α  Κατάταξης  των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες) .

ΦΕΚ  1422 Β//09-07-2015  (Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ (Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990(Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος»

ΦΕΚ Β 2481/11-08-2016 Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/ 166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

 

 

ΣΤ) ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

Αριθ. Οικ. 14132/924/ΦΓ9.6.4. Αδειοδότηση φορέων διενέργειας εξετάσεων για τη χορήγηση άδειας άσκησης τεχνικών επαγγελμάτων, δυνάμει του άρθρου 8 παρ. 4 του Ν.3982/2011 (Α΄ 143).

 

 ΦΕΚ 3133 Β  / 10-12-2013

 

 

 

Η) ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

 

 

Καθορισμός προϋποθέσεων αντικατάστασης της επαγγελματικής εμπειρίας με παρακολούθηση προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της αδειοδότησης φυσικών προσώπων για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας σε μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, καθώς και για την εκτέλεση τεχνικού έργου και παροχή τεχνικής υπηρεσίας.

ΦΕΚ Α196 23-09-2014

 

Θ) ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

 

 

 (βλ https://www.pnai.gov.gr/Arthro.aspx?a=7642

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ  ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΩΝ  ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ)  ΠΑΛΑΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ , ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ ,  ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΤΩΝ ΝΥΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΩΝ- ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ   ( ΑΦΟΡΑ ΑΔΕΙΕΣ – ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ –ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ-  ΨΥΚΤΙΚΩΝ –  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ -ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ– ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΚΑΥΣΗΣ , ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ κ.α»   

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,  ΤΩΝ  ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν3982/2011, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

 

Α) ΦΕΚ Α 265 23-12-14   Ν 4314 ΑΡΘΡΟ 112  «Ρυθμίσεις θεμάτων για την αντιστοίχιση τεχνικών επαγγελματικών αδειών»

 

Β) ΦΕΚ 125 Α / 07-07-2016   ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.Ν  4403 και ιδιαιτέρως του  άρθρων  16 εδάφιο 1 και 2  αυτού ,  βάση του οποίου έχει δοθεί νέα  παράταση στις  προθεσμίες αντιστοίχισης ,παλαιών επαγγελματικών αδειών ηλεκτρομηχανολογικής κατεύθυνσης , όλων των βαθμίδων (βοηθών και μη) που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες Διευθύνσεων Ανάπτυξης  των νυν Αιρετών Περιφερειών  και των Παλαιών Νομαρχιών- Διευθύνσεων Ανάπτυξης – Τμημάτων

 

Γ) Ν.4485/2017 (ΦΕΚ114/Α/04-08-2017), άρθρο 105, Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4314/2014

 

Ι )ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΒΑΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Α ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ Ν3982/2011

 .

 

ΣΧΕΤΙΚΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ,  ΤΩΝ  ΕΚΔΟΘΕΝΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Ν3982/2011, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ ΘΕΩΡΗΣΕΩΝ  ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ 

 

 

Α) ΦΕΚ 125 Α / 07-07-2016   ΥΠ’  ΑΡΙΘΜ.Ν  4403 και ιδιαιτέρως του   άρθρου   16ε εδάφιου 2  , 

 

Καταργείται η ημερομηνία 31.12.2020 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης των αδειών κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 112/2012 (Α’ 197), στο άρθρο 10 παρ. 1 εδάφιο α’ του Π.δ. 113/2012 (Α’ 198), στο άρθρο 13 παρ. 1 και άρθρο 21 παρ. 1 του Π.δ. 115/2012  (Α’ 200) και στο άρθρο 9 παρ. 4 του Π.δ. 1/2013 (Α’ 3), καθώς και η ημερομηνία 31.12.2017 ως επόμενη ημερομηνία θεώρησης κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 παρ. 6 του Π.δ. 114/2012 (Α’ 199).

Οι άδειες που αντικαθίστανται ή έχουν ήδη αντικατασταθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω προεδρικά διατάγματα θεωρούνται ανά οκταετία με τη διαδικασία που προβλέπεται αντίστοιχα στο άρθρο 8 του Π.δ. 112/2012, στο άρθρο 9 του Π.δ. 113/2012, στο άρθρο 7 του Π.δ. 115/2012, στο άρθρο 8 του Π.δ. 1/2013 και στο άρθρο 8 του Π.δ. 114/2012.

 Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από την ημερομηνία αντικατάστασης της άδειας, συμπεριλαμβανομένων και των αδειών που έχουν ήδη αντικατασταθεί»

 

Κ) Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες»

 

Ορισμός  εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες»  ΦΕΚ 430/Β/2018,

 

N. 3982/2011

"Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών  και μεταποιητικών δραστηριοτήτων  και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις"

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

A/A

Κανονιστική Πράξη

Θέματα που ρυθμίζονται

Παρατηρήσεις

 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ – ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

Υδραυλικοί

 

1

ΠΔ

Καθορισμός προδιαγραφών για την  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Υδραυλικού

ΦΕΚ 197 Α/ 17-10-2012 

2

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας αναγγελίας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Υδραυλικού

ΦΕΚ Β 24 / 10-01-2013 

3

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την αναγγελία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Υδραυλικού

ΦΕΚ Β 32 /11-01-2013

4

ΚΥΑ

Καθορισμός της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Υδραυλικού

ΦΕΚ  Β 21 / 10-01-2013  & 

ΦΕΚ Β 1022 / 25-04-2013

5

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Υδραυλικού

ΦΕΚ Β 33 /11-01-2013

 

 

 

 

 

 

Τεχνίτες Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

 

6

ΠΔ

Καθορισμός προδιαγραφών για την  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

ΦΕΚ 199 Α /17-10-2012 

7

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας αναγγελίας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

ΦΕΚ Β 24 / 10-01-2013 

8

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την αναγγελία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

ΦΕΚ Β 32 /11-01-2013

9

ΚΥΑ

Καθορισμός της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

ΦΕΚ  Β 21 / 10-01-2013

ΦΕΚ Β 1022 / 25-04-2013

10

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Καύσης Υγρών και Αερίων Καυσίμων

ΦΕΚ Β 33 /11-01-2013

 

 

 

 

 

 

Τεχνίτες Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων και Συγκολλητές

 

11

ΠΔ

Καθορισμός προδιαγραφών για την  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΦΕΚ 200 Α/ 17-10-2012 

12

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας αναγγελίας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΦΕΚ Β 24 / 10-01-2013 

13

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την αναγγελία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΦΕΚ Β 32 /11-01-2013

14

ΚΥΑ

Καθορισμός της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΦΕΚ  Β 21 / 10-01-2013

ΦΕΚ Β 1022 / 25-04-2013&

ΦΕΚ Β 1643 /03-07-2013

15

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Τεχνίτη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

ΦΕΚ Β 33 /11-01-2013

 

 

 

 

 

 

Ψυκτικοί

 

16

ΠΔ

Καθορισμός προδιαγραφών για την  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ψυκτικού

ΦΕΚ 3 Α /08-01-2013 

17

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας αναγγελίας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ψυκτικού

ΦΕΚ Β 24 / 10-01-2013 

18

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την αναγγελία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ψυκτικού

ΦΕΚ Β 32 /11-01-2013

19

ΚΥΑ

Καθορισμός της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ψυκτικού

ΦΕΚ Β 1447 14-06-2013   

20

ΚΥΑ

Τροποποίηση ΦΕΚ Β 1447 (Εξετάσεων )

ΦΕΚ 4260 Β 06-12-2017

21

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ψυκτικού

ΦΕΚ Β 1750  / 17-07-2013

22

ΚΥΑ

Τροποποίηση ΦΕΚ Β 1750 (Παραβόλων )

ΦΕΚ Β 4767/29-12-2017

 

 

Χειριστές Μηχανημάτων Έργου

 

23

ΠΔ

Καθορισμός προδιαγραφών για την  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου

ΦΕΚ 198 Α /17-10-2012

24

ΥΑ

Κατάταξη σε βαθμίδες και ομάδες των μηχανημάτων έργου

ΦΕΚ 519 Β /06-03-2013  

25

ΥΑ

Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)΄ ( ΦΕΚ Β΄ 519/6−3−2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α΄ 198) και αντιστοίχιση των υφιστα μένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τοΠ.δ. 22/1976 (Α΄ 6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α΄ 11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος».

ΦΕΚ  1422 Β//09-07-2015

26

ΥΑ

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αριθ. Οικ.1032/ 166/Φ.Γ.9.6.4 (Η)’ (Β’ 519 6-3-2013) απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κατάταξη των μηχανημάτων έργου σε ειδικότητες και ομάδες, ως προς τη δραστηριότητα του χειρισμού σύμφωνα με το Π.δ. 113/2012 (Α’/198) και αντιστοίχιση των υφισταμένων αδειών που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το Π.δ. 22/1976 (Α’/6) ή το Π.δ. 31/1990 (Α’/11) με τις άδειες που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του Προεδρικού αυτού διατάγματος» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.ΦΕΚ Β 2481/11-08-2016

27

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας αναγγελίας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου

ΦΕΚ 1024/Β’/25.4.13

28

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την αναγγελία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου

ΦΕΚ Β 1316  /30-05-2013

29

ΚΥΑ

1.Καθορισμός της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου

2.Τροποποίηση − συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. Οικ.10169/639/

Φ.Γ.9.6.4 (ΣΤ)΄ (Β΄ 1983 14−8−2013) κοινής απόφασης

του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανά-

πτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού

Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός απαιτή-

σεων για ανεξαρτησία, αμεροληψία και ικανότητα

των μελών των εξεταστικών επιτροπών του άρθρου

5 παρ. 4 του Ν. 3982/2011, του συστήματος εσωτερι−

κού ελέγχου των υπηρεσιών της παρ. 1 του άρθρου 5

του Ν. 3982/2011 και των εξεταστικών επιτροπών, του

τρόπου και των αναγκαίων υποδομών για τη διενέρ−

γεια των εξετάσεων, της εξεταστέας ύλης, της διάρ−

κειας, του τρόπου και του περιεχομένου της επιμόρ−

φωσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών, του

τύπου και του περιεχομένου των εκδιδόμενων αδειών

καθώς και του τρόπου παρακολούθησης και υποστή−

ριξης των εξεταστικών επιτροπών από τον Εθνικό

Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελ−

ματικού Προσανατολισμού για την επαγγελματική

δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου.

3. Κ.Υ.Α  υπ ΄ αριθμ. οικ.21904/56/Φ113/2018 του Υπουργού Εσωτερικών, του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. σχετικά με την «Τροποποίηση της αριθμ. Οικ.10169/639 /Φ.Γ.9.6.4(ΣΤ)΄ (Β΄ 1983/14-8-2013) «Καθορισμός απαιτήσεων για ανεξαρτησία, (…)  για την επαγγελματική δραστηριότητα του χειρισμού μηχανημάτων έργου» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει»»

 

1.ΦΕΚ Β 1983 / 14-08-2013

2.ΦΕΚ Β 68/ 22-01-2016 

3. ΦΕΚ 783/B/2018

 

 

 

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του χειρισμού μηχανημάτων έργου

ΦΕΚ Β 2287 / 13-09-2013

 

 

Ηλεκτρολόγοι

 

30

ΠΔ

Καθορισμός προδιαγραφών για την  άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου

ΦΕΚ Α 141 / 12-06-2013  

31

ΚΥΑ

Καθορισμός διαδικασίας αναγγελίας άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου

ΦΕΚ Β 1644 / 03-07-2013

32

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την αναγγελία άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου

ΦΕΚ Β 1750  / 17-07-2013

33

ΚΥΑ

Καθορισμός της εξεταστέας ύλης για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου

ΦΕΚ Β 2190 / 05-09-2013

34

ΚΥΑ

Καθορισμός παραβόλων για την έκδοση αδειών άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας του Ηλεκτρολόγου

ΦΕΚ Β 2854 / 11-11-2013

 

 

Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες

 

35

ΚΥΑ

Ορισμός εξεταστικής επιτροπής μιας Περιφέρειας για τη διενέργεια εξετάσεων για πλείονες περιφέρειες

ΦΕΚ 430/Β/2018,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

1.ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ  Π.Δ

 

 

ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΝΟΣ

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

image_print