Πηγή :  http://www.ggb.gr/el/node/298 

Αδειοδότηση Μεταποιητικών Δραστηριοτήτων

Η Γνωστοποίηση πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο https://www.notifybusiness.gov.gr

 

 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Η αδειοδότηση των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων διέπεται βασικά από τον:

– Ν. 3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 143), και κυρίως το Β΄ μέρος αυτού (άρθρα 17-40), όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

Πριν την έκδοση του ν. 3982/2011, ίσχυε ο ν. 3325/2005, από τον οποίο πολλές διατάξεις (ιδιαιτέρως αυτές που αφορούν στην Αττική) εξακολουθούν να βρίσκονται σε ισχύ.

– Ν.3325/2005 «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 68).  Ο νόμος αυτός τροποποιήθηκε από τους νόμους:

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 3982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες  κανονιστικές πράξεις:

– ΚΥΑ οικ.2219/146/Φ.15/2012 «Μηχανολογικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 17-40 του ν 3982/11 “Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελμάτων και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις”» (Β΄ 584)

– ΚΥΑ 3137/191/Φ.15/2012 «Αντιστοίχηση των κατηγοριών των βιομηχανικών και βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα» (Β΄ 1048), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τις ΚΥΑ:

– ΚΥΑ Φ.15/4187/266/2012 «Καθορισμός Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), κατά κλάδο δραστηριότητας, στην Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν.3982/11 και κατατάσσονται στην Β Κατηγορία του άρθρου 1 του Ν.4014/11» (Β΄ 1275), η οποία έχει συμπληρωθεί-τροποποιηθεί από τΙς: 

– ΥΑ οικ. 483/35/Φ.15/2012 «Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α΄143), την τροποποίηση και την ανανέωση των αδειών και την προθεσμία για μεταφορά ή τεχνική ανασυγκρότηση» (Β΄ 158) η οποία έχει τροποποιηθεί από την :

  • ΥΑ οικ. 5540/71/Φ15/2018 (Β' 60)
  • ΥΑ οικ.64618/856/Φ15/2018 «Τροποποίηση της απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας υπ' αρ. οικ.483/35/Φ.15/2012 (Β' 158) 'Καθορισμός τύπου, δικαιολογητικών και διαδικασίας για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των μεταποιητικών δραστηριοτήτων του  ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Β' 2278)

– ΚΥΑ οικ.14684/914/Φ.15/2012 «Καθορισμός παραβόλων του άρθρου 28 παρ. 4 του Ν. 3982/2011 και καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών» (Β΄ 3533) η οποία      τροποποιήθηκε με την KΥΑ οικ. 132895/1752/4.12.2017 (ΦΕΚ Β΄4493) 

– ΥΑ 484/36/Φ.15/2012 «Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής προστίμων του άρθρου 29παρ.8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (Β’ 230) η οποία έχει τροποποιηθεί από τις : 

– ΚΥΑ οικ. 132895/1752/2017 «Καθορισμός αποζημίωσης των επιθεωρητών που διενεργούν επιθεωρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 3982/2011» (Β’ 4493) η οποία καταργεί το άρθρο 3 της ΚΥΑ  14684/914/Φ.15/2012 (Β 3533) 

– Π.Δ. 44/2013 «Αδειοδότηση από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος» (Α’ 82)

– ΚΥΑ οικ. 7301/504/2013 «Καθορισμός προδιαγραφών και τρόπου λειτουργίας των επιλεγμένων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών ως κέντρα υποδοχής της αίτησης και ενημέρωσης» (Β’ 1441)

– Π.Δ. 126/2012 «Καθορισμός των προσόντων των επιθεωρητών που θα διενεργούν περιοδικές επιθεωρήσεις σε μεταποιητικές ή συναφείς εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν. 3982/2011, θέσπιση των κανόνων που διέπουν την εκτέλεση του έργου των επιθεωρητών και ρύθμιση των ζητημάτων που αφορούν στη διαδικασία πιστοποίησής τους για την εγγραφή τους στο Μητρώο» (Α΄ 227)

– ΥΑ οικ. 11668/901/2013 «Συγκρότηση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιθεωρητών των αδειών λειτουργίας Γ.ΕΠ.Ε.Α.Λ (σύμφωνα με το Π.δ. 126/2012   ΦΕΚ Α’ 227)» (ΥΟΔΔ 528), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:

  • ΥΑ οικ. 55820/768/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 403)
  • ΥΑ οικ. 117448/1612/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 856)

– ΥΑ οικ. 4553/297/Φ.31/2012 «Συγκρότηση Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών του άρθρου 31 του ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143 Α’)» (ΥΟΔΔ 207), η οποία έχει τροποποιηθεί από τις ΥΑ:

  • ΥΑ οικ. 2707/185/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ  87)
  • ΥΑ οικ. 11456/870/Φ.31/2013 (ΥΟΔΔ 508)
  • ΥΑ οικ. 72983/1026/Φ.31/2015 (ΥΟΔΔ 511/2015 &  ΥΟΔΔ 540/2015-διορθώσεις σφαλμάτων) 
  • ΥΑ οικ. 19849/189/Φ.31/2016 (ΥΟΔΔ 113)
  • ΥΑ οικ. 82272/2018 (ΥΟΔΔ 438)

–  ΚΥΑ οικ. 6320/416/Φ.31/2013 «Συγκρότηση Κεντρικής Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Αδειοδότησης του άρθρου 32 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α’ 143)» (ΥΟΔΔ 230)

Επίσης, στην κατεύθυνση της περαιτέρω απλούστευσης της αδειοδότησης. έχει εκδοθεί η ΚΥΑ οικ. 12684/92/2014 «Απλούστευση της αδειοδότησης για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας – Κατάργηση άδειας λειτουργίας μεταποιητικών δραστηριοτήτων» (Β΄ 3181), το πεδίο εφαρμογής της οποίας έχει περιοριστεί με βάση τον Ν. 4442/2016, άρθρο 26.1. Επιπλέον με το άρθρο 67 παρ. 4 γ του Ν. 4609/2019.) η ανωτέρω ΚΥΑ καταργήθηκε στο σύνολό της.

Τέλος ειδικά για τα αρτοποιεία, τις βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τις εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης και γενικότερα για θέματα παραγωγής και διάθεσης άρτου ισχύει ο Ν. 3526/2007, όπως τροποποιήθηκε από τους νόμους:

 

Τα κείμενα που ακολουθούν αποτελούν απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχουν καμία νομική ισχύ. Τα αυθεντικά κείμενα των σχετικών νόμων και κανονιστικών είναι εκείνα που δημοσιεύονται σε ΦΕΚ. Ο μελετητής-εφαρμοστής του δικαίου παρακαλείται να συμβουλεύεται και τα δημοσιευθέντα σε ΦΕΚ πρωτότυπα κείμενα.

Κείμενο τεκμηρίωσης Ν.3982.2011 – 7.6.2019

Κείμενο Τεκμηρίωσης Ν.3325.2005 – 7.6.2019

Κείμενο Τεκμηρίωσης Ν.4442.2016 – Ειδικό Μέρος για Μεταποίηση – 7.6.2019

Κείμενο Τεκμηρίωσης ΥΑ ΦΕΚ Β 158.2012 – 7.6.2019